Search form

San Mateo 20

Yóꞌo nákani Jesús saꞌa̱ iin ta̱a xíti uva

1’Tá ki̱ꞌo dándáki Ndios ña̱yuu na̱ kíán táto̱ꞌon kée iin ta̱a xíti uva, chi̱ naꞌa nda̱ꞌo ni̱ kee ra kuaꞌa̱n ra̱ ndukú rá ta̱a kechóon noo̱ uva ra̱. 2Dá tá ni̱ niꞌi̱ ñaá rá, dá ni̱ ka̱ndo̱o ndaa̱ ra̱ xíꞌín ta̱ kéchóon ñoó ña̱ chiya̱ꞌi ñaá rá tá kuu̱. Dá ni̱ ta̱ndaꞌá ñaá rá kuaꞌa̱n ra̱ noo̱ chóon. 3Dá ni̱ na̱ndió ko̱o tuku ra kuaꞌa̱n ra̱ ndukú rá cháá ka̱ ta̱ kechóon noo̱ rá táto̱ꞌon ka̱ ii̱n naꞌa. Dá ni̱ xini ra̱ ndéi oon dao ta̱a noo̱ yáꞌi ñoó. 4Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín rá: “Kuaꞌán ndo̱ꞌó kechóon ndó noo̱ káa uva yuꞌu̱, dá ná chiya̱ꞌi va̱ꞌi ndo̱ꞌó”, kaá ra̱ xíꞌín ta̱a ñoó. Dá ni̱ kee ta̱a ñoó kuaꞌa̱n ra̱ noo̱ chóon. 5Táto̱ꞌon dao nduú ni̱ niꞌi̱ satoꞌo uva ñoó cháá ka̱ ta̱a ni̱ ka̱ndía koꞌo̱n kechóon noo̱ uva ra̱. Ta nda̱ ka̱ oni̱ sa̱ꞌini ni̱ niꞌi̱ rá cháá ka̱ ta̱a kechóon noo̱ uva ra̱. 6Dá ni̱ kee tuku ra kuaꞌa̱n ra̱ táto̱ꞌon ka̱ oꞌo̱n sa̱ꞌini, ta ni̱ niꞌi̱ túku ra dao ka̱ ta̱a ndéi oon. Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín rá: “¿Ndiva̱ꞌa ndéi oon ndó iin níí kuu̱ víti?” 7Dá ni̱ kaa ta̱a ñoó: “Dá chi̱ ko̱ íin taꞌon xíꞌo choon kee nduꞌu̱.” Dá ni̱ kaa satoꞌo uva ñoó xíꞌín rá: “Kuaꞌán ndo̱ noo̱ káa uvai̱ kechóon ndó, dá ná chiya̱ꞌi va̱ꞌi ndo̱.” 8Tá ni̱ kuaá, dá ni̱ kaa satoꞌo uva ñoó xíꞌín ta̱ dándáki veꞌe ra: “Nditútí yoꞌó ta̱ kéchóon káa, dá chiya̱ꞌávón ra̱ iin níí kuu̱. Ta dinñóꞌó ka̱ chiya̱ꞌávón ta̱ ni̱ ka̱sáa̱ noo̱ ndíꞌí, dá chiya̱ꞌávón ta̱ ni̱ ka̱sáa̱ mií no̱ó.” 9Dá ni̱ ka̱sáa̱ ta̱a ni̱ ka̱sáꞌá kéchóon táto̱ꞌon ka̱ oꞌo̱n sa̱ꞌini ñoó, ta kúú iin níí vá kuu̱ ni̱ chi̱ya̱ꞌi ñaá rá. 10Tá nda̱ noo̱ ndíꞌí, dá ni̱ ka̱sáa̱ ta̱a ni̱ ku̱ꞌu nda̱ naꞌa ñoó. Dá ni̱ kaꞌán rá ña̱ chiya̱ꞌi ñaá rá cháá ka̱. Tído ni̱ chi̱ya̱ꞌi taꞌani ñaá rá iin níí kuu̱ vá. 11Dá tá ni̱ niꞌi̱ rá ya̱ꞌi ra, dá ni̱ ka̱sáꞌá rá káꞌa̱n kuáchi̱ ra̱ noo̱ satoꞌo ñoó, 12ta kaá ra̱: “Táꞌa̱n ta̱a ni̱ ka̱sáa̱ nda̱ noo̱ ndíꞌí ñóó, iin tóꞌón vá hora ni̱ ke̱chóon ra, tído, iin nóó vá ni̱ kana ya̱ꞌi nduꞌu̱ xíꞌín rá, va̱ꞌará ni̱ ku̱ꞌu ndu nda̱ naꞌa, ta ni̱ ndoꞌo nda̱ꞌo ndu, ta ni̱ kei̱ ndu̱ ni̱ kee káꞌa̱ni̱ iin níí ndii yaká.” 13Dá ni̱ kaa satoꞌo ñoó xíꞌín iin ta̱a ñoó: “Amigo, ko̱ ní ya̱ꞌa taꞌon yuꞌu̱ noo̱o̱n, dá chi̱ ni̱ chi̱ya̱ꞌii yo̱ꞌó iin níí kuu̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ ka̱ndo̱o yó. 14Sa̱ꞌá ño̱ó, kiꞌin di̱ꞌón ña̱ kánian ni̱ꞌo̱n, ta kuaꞌa̱n nóꞌo̱n. Chi̱ ni̱ chi̱kaa̱ inii̱ ña̱ chiya̱ꞌi ta̱ ni̱ ka̱sáa̱ noo̱ ndíꞌí yóꞌo táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ chi̱ya̱ꞌii yo̱ꞌó. 15¿Á ko̱ náꞌá taꞌan voón ña̱ ió va íchi̱ yuꞌu̱ keei ña̱ káꞌán miíí xíꞌín di̱ꞌói̱n? ¿Á táꞌuꞌu̱ va ino̱n sa̱ꞌá ña̱ kúú yuꞌu̱ iin ta̱ va̱ꞌa ini, nda̱ni?”, kaá ra̱. 16Dá chi̱ ña̱yuu kúú no̱ó ñayuú yóꞌo, no̱ón diꞌa kúú na̱ kakuu noo̱ ndíꞌí kuií noo̱ Ndios. Ta na̱ kúú noo̱ ndíꞌí kuií no̱ó ña̱yuu ñayuú yóꞌo, no̱ón diꞌa kakuu na̱ nakui̱ta noo̱ noo̱ Ndios. Dá chi̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ni̱ na̱kana Ndios, tído cháá vá ná natiin ña̱ ka̱ki na.

Kásto̱ꞌon tuku Jesús ndi ndoꞌo na, dá kuu na̱

17Ta no̱ó ko̱kaa Jesús kuaꞌa̱n na̱ íchi̱ kuaꞌa̱n ñoo Jerusalén, dá ni̱ taó xóo na ndin uxi̱ uu̱ ta̱ xíonoo xíꞌín ná tein ña̱yuu ñoó, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

18―Viti kía̱n ko̱kaa yó kuaꞌa̱n yo̱ ñoo Jerusalén. Ta ñoó koꞌo̱n iin ta̱a naki̱ꞌo ra na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo noo̱ ndáꞌa̱ ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱, xíꞌín noo̱ ndáꞌa̱ ta̱ dánaꞌa̱ ley. Dá kando̱o ra ña̱ kánian kuu na̱, 19dá naki̱ꞌo ñaá rá noo̱ ndáꞌa̱ ta̱ tu̱kú. Dá kedi̱ki ndaa ñaá rá, ta kani ñaá rá, ta chirkaa ñaá rá ndi̱ka iin cruz. Tído ti̱xi kuu̱ óni̱, kúú nataki va na ―kaá Jesús káꞌa̱n na̱ saꞌa̱ mií ná.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ xika̱ Juan xíꞌín Jacobo iin ña̱ mani̱ noo̱ Jesús

20Dá ni̱ na̱tuu yati ñadiꞌí Zebedeo xíꞌín ndi nduú de̱ꞌán noo̱ Jesús. Dá ni̱ sa̱ kuíi̱n xi̱tíán noo̱ ná. Dá ni̱ kaꞌa̱n xíꞌín ná ña̱ ná kee na iin ña̱ mani̱ xíꞌán.

21Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá Jesús:

―¿Ndí ki̱án kóno̱n keei xíꞌón?

Dá ni̱ kaaa̱n xíꞌín ná:

―Konó ní ña̱ ná kandei ndi nduú de̱ꞌi yóꞌo noo̱ koo ní dándáki ní. Iin xi ná koo xoo kuáꞌa ní, ta iin ka̱ xi̱ ná koo xoo íti ní.

22Dá ni̱ kaa na̱:

―Ko̱ náꞌá taꞌon ndoꞌó ndí ki̱án xíka̱ ndo̱. ¿Á ió ndo̱ ña̱ koꞌo ndó kirá ova̱ koꞌo yuꞌu̱? ¿Á ió ndo̱ ña̱ kodo̱ ndúta̱ ndo̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kodo̱ ndúta̱ yuꞌu̱ xíꞌín ña̱ ndoꞌi?

Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―Ió va nduꞌu̱ ña̱ ndoꞌo ndu dión.

23Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Miía̱n ndaa̱ ndisa koꞌo ndoꞌó kirá ova̱ koꞌo yuꞌu̱, ta kodo̱ ndúta̱ taꞌani ndó xíꞌín ña̱ ndoꞌo naní ndó táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndoꞌo yuꞌu̱. Tído ña̱ kandei ndó xoo kuáꞌa yuꞌu̱ o xoo íti yuꞌu̱, o̱ du̱ú choon saꞌándá yuꞌu̱ kíán. Chi̱ ñoó kúú noo̱ ni̱ kenduu tatái̱ Ndios kandei ña̱yuu ni̱ ka̱xi mií ná ―kaá Jesús.

24Tá ni̱ sei̱do̱ꞌo uxi̱ ka̱ ta̱a xíonoo xíꞌín Jesús ña̱ ni̱ xika̱ ndi nduú ra̱ kúú ñani ñoó noo̱ ná, dá ni̱ ka̱ryíí rá xíꞌín rá. 25Dá ni̱ kana Jesús ndidaá rá, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Sa̱ náꞌá vá ndó táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée ta̱ néꞌe choon dándáki ra ñoo ñóꞌo ñayuú yóꞌo, chi̱ kéndúsa̱ ra̱ xíꞌín ña̱yuu kueídóꞌo ñaá ná. Ta ra̱ néꞌe choon náꞌano saꞌándá ra̱ choon no̱ó ña̱yuu ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ rá. 26Tído ko̱ káni taꞌan vaan kee ndó dión tein mií ndó. Chi̱ ndi ndáa ndoꞌó kátoó kakuu iin ta̱a ndáya̱ꞌi tein mií ndó, dá kía̱n kánian koni kuáchí diꞌa ndó noo̱ dao ka̱ ndo̱. 27Ta ndi ndáa ndoꞌó kátoó kakuu noo̱ tein mií ndó, dá kía̱n kánian koni kuáchí diꞌa ndó noo̱ dao ka̱ ndo̱, 28ta kee ndó táto̱ꞌon kée na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo, chi̱ ko̱ ní kásaa̱ na̱, dá koni kuáchí ña̱yuu noo̱ ná. Diꞌa ni̱ ka̱sáa̱ na̱ koni kuáchí diꞌa na, ta naki̱ꞌo na mií ná kuu na̱, dá di̱tá ná ndidaá ña̱yuu ti̱xi ndáꞌa̱ ña̱ kánian ndoꞌo na sa̱ꞌá kua̱chi kée na ―kaá Jesús.

Diꞌa ni̱ kuu, dá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús uu̱ ta̱a ko̱ túu noo̱

29Dá ni̱ keta Jesús ñoo naní Jericó kuaꞌa̱n na̱ xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín na̱. Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu tákuei ñaá kuaꞌa̱n na̱. 30Ta yuꞌú íchi̱ no̱ó kuaꞌa̱n na̱ ñoó ndéi uu̱ ta̱a ko̱ túu noo̱. Tá ni̱ sei̱do̱ꞌo ra ña̱ yáꞌa Jesús kuaꞌa̱n na̱ íchi̱ ñoó, dá ni̱ ka̱sáꞌá káyuꞌú rá:

―¡Tatá, de̱ꞌe na̱ veꞌe rey David, kuꞌu̱ ini ní saꞌa̱ ndúꞌu̱! ―kaá ra̱.

31Ta dána̱ni ñaá ña̱yuu ñoó, dá ná kandei tádi̱ rá. Tído kúú víꞌí ka̱ ví ndúndéé rá káyuꞌú rá:

―¡Tatá, de̱ꞌe na̱ veꞌe rey David, kuꞌu̱ ini ní saꞌa̱ ndúꞌu̱! ―ka̱á ra̱.

32Dá ni̱ sa̱ tuu tóo Jesús, dá ni̱ kana ñaá ná, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―¿Ndí ki̱án kóni̱ ndo̱ keei xíꞌín ndó?

33Dá ni̱ kaa ra̱:

―Tatá, kóni̱ ndu̱ natu̱u noo̱ ndú.

34Dá ni̱ kuꞌu̱ ini Jesús saꞌa̱ rá. Dá ni̱ ka̱ko̱ꞌon ndáꞌa̱ ná noo̱ rá. Kúú vitíꞌón vá ni̱ na̱tu̱uan. Ta kúú ni̱ kee ra tákuei ra Jesús kuaꞌa̱n ra̱.