Search form

San Mateo 20:15

15¿Á ko̱ náꞌá taꞌan voón ña̱ ió va íchi̱ yuꞌu̱ keei ña̱ káꞌán miíí xíꞌín di̱ꞌói̱n? ¿Á táꞌuꞌu̱ va ino̱n sa̱ꞌá ña̱ kúú yuꞌu̱ iin ta̱ va̱ꞌa ini, nda̱ni?”, kaá ra̱.