Search form

San Mateo 20:31

31Ta dána̱ni ñaá ña̱yuu ñoó, dá ná kandei tádi̱ rá. Tído kúú víꞌí ka̱ ví ndúndéé rá káyuꞌú rá:

―¡Tatá, de̱ꞌe na̱ veꞌe rey David, kuꞌu̱ ini ní saꞌa̱ ndúꞌu̱! ―ka̱á ra̱.