Search form

San Mateo 21

Diꞌa ni̱ kuu, dá ni̱ ku̱ꞌu Jesús ñoo káꞌano Jerusalén

1Kúú ni̱ ku̱yati na ñoo Jerusalén, chi̱ ni̱ kasa̱ndaá na̱ ñoo naní Betfagé, ña̱ nákaa̱ yati yúku̱ naní Olivos. Dá ni̱ saꞌanda Jesús choon no̱ó uu̱ ta̱a xíonoo xíꞌín ná, 2ta kaá na̱ xíꞌín rá:

―Kuaꞌán ndo̱ ñoo lóꞌo̱ nákaa̱ chí noo̱ káa. Ta ñoó naniꞌi̱ ndo̱ noo̱ ndíko̱ iin burro diꞌí xíꞌín de̱ꞌe rí. Ta ndaxí ndó ri̱, dá kandaka ndó ri̱ kii ndó. 3Tá ndáa na̱ ndato̱ꞌón ñaá: “¿Ndiva̱ꞌa ndaxí ndó ri̱?”, dá kaa ndo̱ xíꞌín ná. “Dá chi̱ xínñóꞌó satoꞌo ndu̱ rí. Ndiꞌi daá, dá ná tandaꞌá ná ndu̱ kii ndu nandaka ndu ri̱”, kaa ndo̱ ―kaá na̱.

4Ta dión ni̱ kuu, dá ni̱ xi̱nko̱o no̱ó ni̱ kaꞌa̱n profeta, chi̱ diꞌa ni̱ taa na:

5Kaꞌa̱n ndo̱ xíꞌín na̱ ndéi ñoo Sión,

“Káa ve̱i rey ndo̱,

ta ndaꞌí nda̱ꞌo ió ini na̱, ta kánóo na sata̱ iin burro ve̱i na,

chi̱ sata̱ iin burro lóꞌo̱, de̱ꞌe kirí xío ña̱ ve̱e, kánóo na ve̱i na.”

6Dá ni̱ kee uu̱ ta̱ xíonoo xíꞌín ná ñoó kuaꞌa̱n ra̱. Ta ni̱ kee ra táto̱ꞌon ni̱ saꞌanda na̱ choon noo̱ rá, 7chi̱ ndáka ra burro diꞌí ñoó xíꞌín de̱ꞌe rí ni̱ ka̱sáa̱ ra̱. Dá ni̱ chi̱kodó rá kotó ra̱ sata̱ ri̱. Dá ni̱ kaa Jesús kánóo na kuaꞌa̱n na̱.

8Dá ni̱ ka̱sáꞌá kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu chindei na kotó na̱ íchi̱ no̱ó ve̱i Jesús, ta dao ka̱ na̱ ni̱ saꞌanda ndaꞌá yíto̱, ta ni̱ chi̱ndei naa̱n íchi̱ noo̱ ya̱ꞌa na ñoó. 9Ta ndidaá ña̱yuu xió no̱ó kuaꞌa̱n noo̱ Jesús xíꞌín ña̱yuu tákuei ve̱i chí sata̱ káyuꞌú ná kuaꞌa̱n na̱:

―¡Ná natiin de̱ꞌe na̱ veꞌe rey David ña̱ñóꞌó! ¡Na̱ káꞌano kúú na̱ ve̱i xíꞌín choon satoꞌo yo̱ Ndios! Ná natiin Ndios ña̱ñóꞌó nda̱ noo̱ ió na̱ noo̱ dikó ―kaá ña̱yuu ñoó.

10Dá tá ni̱ ku̱ꞌu na ñoo Jerusalén, kúú ni̱ naá nda̱ꞌo ini na̱ ñoo ñoó, ta ndáto̱ꞌón táꞌan na:

―¿Ndá yoo kúú ta̱a káa?

11Dá ni̱ kaa ña̱yuu kuaꞌa̱n xíꞌín ná ñoó:

―Na̱ yóꞌo kúú Jesús, na̱ kúú profeta ni̱ kaa Ndios kasaa̱, na̱ ni̱ kii ñoo Nazaret, ña̱ nákaa̱ chí kuendá Galilea ―kaá na̱.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ taó Jesús ta̱ díkó xíꞌín ta̱ xíin ndéi ini veꞌe ño̱ꞌo káꞌano

12Dá tá ni̱ ku̱ꞌu Jesús yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano Ndios, dá ni̱ taó ndíꞌi na ta̱ díkó xíꞌín ta̱ xíin kuaꞌa̱n ra̱ sata̱ véꞌe. Ta ni̱ da̱kuéi na mesa noo̱ ndéi ta̱a náda̱on di̱ꞌón. Ta ni̱ sata niꞌini na téi̱ noo̱ ndéi ta̱ díkó paloma. 13Dá kaá na̱ xíꞌín rá:

―Diꞌa va kaá tuti ii̱ Ndios: “Veꞌe yuꞌu̱ kúú veꞌe noo̱ kánian nataka ña̱yuu kaꞌa̱n na̱ xíꞌíín.” Tído ndoꞌó kúú na̱ ndéi kéean táto̱ꞌon iin káo̱ ta̱ kui̱ꞌíná ―kaá na̱.

14Dá ni̱ ka̱sáa̱ na̱ ko̱ túu noo̱ xíꞌín na̱ ko̱ ku̱ú kaka ini veꞌe ño̱ꞌo káꞌano ñoó. Dá ni̱ ndu̱va̱ꞌa ñaá Jesús. 15Tído ni̱ xido̱ nda̱ꞌo ini ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ xíꞌín ta̱ dánaꞌa̱ ley tá ni̱ xini ra̱ ndidaá ña̱ náꞌano ni̱ kee na, ta ni̱ seídóꞌo ra ña̱ xíta takuáchí, chi̱ kaá xi̱: “Ná natiin de̱ꞌe na̱ veꞌe rey David ña̱ñóꞌó.” 16Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín Jesús:

―¿Á ko̱ se̱ídóꞌo taꞌon ní ndidaá ña̱ káꞌa̱n takuáchí káa, ña̱ ko̱ kánian kaꞌa̱n xi̱?

Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Jaa̱n, seídóꞌo va yuꞌu̱ ña̱ xíta xi. ¿Á ko̱ óon taꞌon kaꞌi ndó ña̱ káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios? Chi̱ diꞌa kaáa̱n:

Ini yúꞌu̱ takuáchí xíꞌín ini yúꞌu̱ taleé chíchí

ni̱ chi̱káa̱ ní ña̱ kékáꞌano ñaá xí.

17Dá ni̱ da̱nkoo ñaá Jesús. Dá ni̱ keta na ñoo ñoó kuaꞌa̱n na̱ ñoo Betania. Ta ñoó ni̱ sa̱ tuu na sa̱kuaá dáá ñóó.

Diꞌa ni̱ ndoꞌo iin ta̱ño̱ꞌó ni̱ kee Jesús

18Tá ni̱ tu̱u noo̱ iin ka̱ kuu̱, dá ni̱ na̱ndió ko̱o Jesús kuaꞌa̱n na̱ ñoo Jerusalén. Dá ndaꞌí ni̱ ka̱sáꞌá kuíko na. 19Kúú ni̱ xini na̱ íin iin ta̱ño̱ꞌó yuꞌú íchi̱ ñoó. Dá ni̱ na̱tuu yati na ni̱ sa̱ nde̱ꞌé ná noo̱ ra̱, tído ko̱ ta̱ꞌón ti̱ño̱ꞌó íin noo̱ ra̱. Sa̱va̱ꞌa ndáꞌa̱ óon va rá íin. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―¡Ni iin kuu̱ ka̱ ná o̱ ko̱ní yo̱ꞌó kana kui̱ꞌi noo̱o̱n!

Ta kúú mií hora daá vá ni̱ ichi̱ ta̱ño̱ꞌó ñoó. 20Tá ni̱ xini ta̱a xíonoo xíꞌín ná ña̱ dión ni̱ ndoꞌo rá, ta kúú ni̱ naá vá iní ra̱, ta kaá ra̱:

―¿Ndiva̱ꞌa kaon téí ni̱ ichi̱ ta̱ño̱ꞌó xaa̱n?

21Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Miía̱n ndaa̱ kuiti ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó, tá kándéé káꞌano ini ndo̱ Ndios, ta ko̱ nákani kuáchi̱ ini ndo̱, dá kía̱n o̱ du̱ú ña̱ yóꞌo oon ni kandeé ndó kee ndó xíꞌín ta̱ño̱ꞌó yóꞌo. Diꞌa kandeé ndó kaꞌa̱n ndo̱ diꞌa xíꞌín yúku̱ káa: “¡Kuxoo, ta kuaꞌán dáke̱tón miíón ini ta̱ñoꞌo̱!” Ta kúú dión vá koo. 22Ta ndi ndáa mií vá ña̱ꞌa ná kaka̱ ndo̱ noo̱ Ndios, tá kándéé káꞌano ini ndo̱ ná, ta kúú niꞌi̱ ndisa va ndóa̱n.

Yóꞌo ni̱ nda̱to̱ꞌón ta̱ fariseo ndá yoo ni̱ xi̱ꞌo choon noo̱ Jesús

23Dá tá ni̱ na̱ndió ko̱o tuku Jesús yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano ñoó, kúú ni̱ na̱tuu yati dao ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ xíꞌín dao ta̱ sáꞌano noo̱ nákaa̱ na̱ dánaꞌa̱ na̱ no̱ó ña̱yuu. Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá:

―¿Ndá choon néꞌe ní ña̱ nákaa̱ ní kée ní diꞌa? Ta, ¿ndá yoo ni̱ xi̱ꞌo choon noo̱ ní ña̱ kée nía̱n?

24Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ta ná ndato̱ꞌón taꞌani yuꞌu̱ ndo̱ꞌó saꞌa̱ iin ña̱ꞌa. Tá ni̱ ka̱ti̱ꞌa ndó ni̱ na̱ndió néꞌe ndóa̱n, dá kía̱n kasto̱ꞌon yuꞌu̱ xíꞌín ndó ndá yoo ni̱ xi̱ꞌo choon noo̱í, dá kéei ña̱ yóꞌo. 25¿Ndá yoo ni̱ xi̱ꞌo choon noo̱ Juan ña̱ sa̱ da̱kódo̱ ndúta̱ ná ña̱yuu? ¿Á Ndios ni̱ xi̱ꞌoan o ta̱a? ―kaá na̱.

Dá ni̱ ka̱sáꞌá rá ndátóꞌón táꞌan mií rá:

―Tá ná kaa yo̱ ña̱ Ndios ni̱ xi̱ꞌoan, dá kaa ra̱ xíꞌá: “¿Ndiva̱ꞌa ko̱ ní kándísa ndó ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ ra̱, tá dáá?” 26Tído o̱ kúu taꞌon kaa yo̱ ña̱ ta̱a ni̱ xi̱ꞌo ña, dá chi̱ yuꞌú yo̱ ña̱yuu kuáꞌa̱ yóꞌo, dá chi̱ ndidaá vá ná kándísa ña̱ Juan ni̱ sa̱ kuu iin profeta.

27Dá ni̱ kaá ra̱ xíꞌín Jesús:

―Ko̱ náꞌá taꞌon ndu ndá yoo ni̱ xi̱ꞌo choon noo̱ Juan.

Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ta ni yuꞌu̱ o̱ kásto̱ꞌon xíꞌín ndó ndá yoo ni̱ xi̱ꞌo choon noo̱í ña̱ kéei ndidaá ña̱ yóꞌo.

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús sa̱ꞌá uu̱ de̱ꞌe

28’Ta viti nataꞌí iní ndo̱ ña̱ koꞌi̱n kaꞌi̱n xíꞌín ndó. Ni̱ sa̱ io iin ta̱a, ta ni̱ sa̱ ndei uu̱ de̱ꞌe ra. Iin kuu̱, dá ni̱ na̱tuu yati ra no̱ó de̱ꞌe ra, ta kúú no̱ó, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín xí: “De̱ꞌe lóꞌo̱, viti kía̱n kuaꞌán yo̱ꞌó kechóon noo̱ uva yuꞌu̱.” 29Dá ni̱ kaa xi̱: “O̱ kóꞌo̱n taꞌoin.” Tído ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ na̱ndikó iní xi̱. Dá ni̱ kee xi kuaꞌa̱n xi̱ kechóon xi. 30Dá ni̱ na̱tuu yati ta̱a ñoó noo̱ nákaa̱ iin ka̱ de̱ꞌe ra, dá ni̱ saꞌanda ra̱ choon noo̱ xí ña̱ ná koꞌo̱n xi̱ kechóon xi. Dá ni̱ kaa xi̱ xíꞌín rá: “Joon, vitíꞌón dá koꞌi̱n, tatá”, kaá xi̱. Tído ko̱ ní saꞌa̱n taꞌon xi. 31Ta, ¿ndi ndáa takuáchí yóꞌo ni̱ kee ña̱ kóni̱ tatá xi̱, káꞌán ndoꞌó?

Dá ni̱ kaa ra̱:

―Ta kúú de̱ꞌe kúú no̱ó ñoó.

Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ta̱ kíꞌin ya̱ꞌi saꞌa̱ ñóꞌo̱, xíꞌín na̱ ñáꞌa̱ díkó mií, no̱ón kúú na̱ ió cháá ka̱ ta̱ndeé iní ndu̱ꞌu ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios o̱ du̱ú ndoꞌó. 32Dá chi̱ ni̱ kii Juan noo̱ ndo̱ꞌó ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ iin íchi̱ ndaa̱, tído ko̱ ní kándísa taꞌon ñaá ndó. Tído ta̱ kíꞌin ya̱ꞌi saꞌa̱ ñóꞌo̱ xíꞌín na̱ ñáꞌa̱ díkó mií ni̱ ka̱ndísa ñaá ná. Ta va̱ꞌará ni̱ xini ndo̱ ni̱ kuu dión, tído ko̱ ní nándikó taꞌon iní ndo̱ sa̱ꞌá kua̱chi ndo̱, ta ko̱ ní saꞌa̱n taꞌon ndó kandísa ndó ña̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱.

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ na̱kani Jesús sa̱ꞌá ta̱ kini kéchóon noo̱ iin ta̱a ni̱ xiti uva

33’Kueídóꞌo va̱ꞌa ndó, ná koꞌi̱n dákíꞌin táꞌan tukui dao ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon dánaꞌi̱ noo̱ ndo̱. Ni̱ sa̱ io iin ta̱a, ta ni̱ da̱ndée ra yitó uva no̱ñóꞌo̱ rá. Ta ni̱ chi̱káa̱ ra̱ korráa̱n. Dá ni̱ ka̱va̱ꞌa ra noo̱ koꞌóní ndutá uva ñoó. Ta ni̱ ka̱va̱ꞌa ra iin veꞌe dikó noo̱ kanóo ra kandaa uva ñoó. Dá ni̱ di̱kó ndodó ra̱án noo̱ dao ka̱ ta̱a kéchóon. Dá ni̱ kee ra kuaꞌa̱n xi̱ká rá. 34Dá tá ni̱ xi̱nko̱o tiempo ña̱ taꞌa̱nda̱ uva ñoó, dá ni̱ saꞌanda ra̱ choon noo̱ dao mozo ra̱ ña̱ ná koꞌo̱n ra̱ noo̱ ndéi ta̱ kéchóon ñoó natiin ra uva, kirí kánian niꞌi̱ rá. 35Tído tá ni̱ saa̱ mozo ñoó, dá ni̱ nda̱kuei ta̱ kéchóon noo̱ uva ñoó ni̱ kani ra iin ra, ta ni̱ saꞌání rá iin ka̱ ra̱, ta iin ka̱ ra̱ ni̱ chi̱yúú rá. 36Dá ni̱ ta̱ndaꞌá ta̱ kúú satoꞌo uva ñoó kuaꞌa̱ cháá ka̱ mozo ra̱ kuaꞌa̱n ra̱ o̱ du̱ú táto̱ꞌon kúú ta̱ ni̱ ta̱ndaꞌá rá taꞌándá mií no̱ó ñoó. Kúú ni̱ kendava̱ꞌa tuku ta̱a kéchóon ñoó xíꞌín rá táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ kee ra xíꞌín ta̱ ni̱ saꞌa̱n mií no̱ó ñoó. 37Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ chi̱kaa̱ ini ta̱a kúú satoꞌo uva ñoó tandaꞌá rá de̱ꞌe ra koꞌo̱n xi̱, chi̱ diꞌa ni̱ kaꞌán rá: “Ndá ndi kuu koo va ña̱ñóꞌó rá noo̱ xí.” 38Dá ni̱ kee xi kuaꞌa̱n xi̱. Tído, tá ni̱ xini ñaá ta̱a ñoó, dá ni̱ ka̱sáꞌá rá ndátóꞌón kueꞌé ra̱: “Ta̱ káa kúú ra̱ natiin ndidaá kúú ñóꞌo̱ yóꞌo noo̱ tatá xi̱. Kóꞌo̱ kaꞌání yo̱ xí, dá ná kando̱o ñóꞌo̱ yóꞌo noo̱ yo̱”, kaá ra̱. 39Kúú ni̱ tiin ñaá rá, ta ni̱ taó ñaá rá sata̱ korrá noo̱ káa yitó uva ñoó. Ta kúú ñoó ni̱ saꞌání ñaá rá. 40Ta, ¿ndí ki̱án kee ta̱a kúú satoꞌo uva ñoó xíꞌín ta̱a kéchóon ñoó viti, káꞌán ndó? ―kaá na̱.

41Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―Kasaa̱ ra̱, ta dánaá ndíꞌi ra ta̱a kini ñoó, ta ni o̱ kúꞌu̱ ini ra̱ saꞌa̱ rá. Dá di̱kó ndodó ra̱ ñóꞌo̱ rá noo̱ dao ka̱ ta̱ kéchóon, táꞌa̱n ra̱ miía̱n ndaa̱ naki̱ꞌo uva kánian niꞌi̱ satoꞌo uva ñoó.

42Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―¿Á ko̱ óon taꞌon kaꞌi ndó tuti ii̱ Ndios? Chi̱ diꞌa kaáa̱n:

Táꞌa̱n yuu̱ ni̱ ka̱ñóꞌó ta̱a káva̱ꞌa veꞌe,

ñoó diꞌa va ni̱ kasa̱ndaá kakuu yuu̱ tito̱.

Dión ni̱ kee satoꞌo yo̱ Ndios xíꞌín yuu̱ yóꞌo,

sa̱ꞌá ño̱ó iin ña̱ꞌa ndato nda̱ꞌo kíán noo̱ yo̱, kaáa̱n.

43Sa̱ꞌá ño̱ó káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ koꞌo̱n Ndios di̱tá ná ña̱ mani̱ ni̱ xi̱ꞌo na noo̱ ndo̱ ña̱ kañoꞌo ndó ti̱xi ndáꞌa̱ ná, ta koꞌo̱n na̱ naki̱ꞌo naa̱n noo̱ dao ka̱ ña̱yuu, na̱ miía̱n ndaa̱ ndisa kee ña̱ kóni̱ na̱. 44Tá ndi ndáa na̱ ná kankao sata̱ yuu̱ yóꞌo, kuachi ndiꞌi na. Ta na̱ kankao yuu̱ yóꞌo sata̱, no̱ón kúú na̱ tadi̱ ndiꞌi na keean ―kaá Jesús.

45Tá ni̱ seídóꞌo ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ ñoó xíꞌín ta̱ fariseo ñoó to̱ꞌon ni̱ da̱kíꞌin táꞌan Jesús ni̱ kaꞌa̱n na̱, kúú ni̱ ka̱ndaa̱ ini ra̱ ña̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱ saꞌa̱ míí rá. 46Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kaꞌán rá tiin ñaá rá kadi ra̱ veꞌe ka̱a, tído yuꞌú ra̱ ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó, chi̱ nákoni na̱ Jesús ña̱ kúú ná iin profeta.