Search form

San Mateo 21:31

31Ta, ¿ndi ndáa takuáchí yóꞌo ni̱ kee ña̱ kóni̱ tatá xi̱, káꞌán ndoꞌó?

Dá ni̱ kaa ra̱:

―Ta kúú de̱ꞌe kúú no̱ó ñoó.

Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ta̱ kíꞌin ya̱ꞌi saꞌa̱ ñóꞌo̱, xíꞌín na̱ ñáꞌa̱ díkó mií, no̱ón kúú na̱ ió cháá ka̱ ta̱ndeé iní ndu̱ꞌu ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios o̱ du̱ú ndoꞌó.