Search form

San Mateo 21:32

32Dá chi̱ ni̱ kii Juan noo̱ ndo̱ꞌó ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ iin íchi̱ ndaa̱, tído ko̱ ní kándísa taꞌon ñaá ndó. Tído ta̱ kíꞌin ya̱ꞌi saꞌa̱ ñóꞌo̱ xíꞌín na̱ ñáꞌa̱ díkó mií ni̱ ka̱ndísa ñaá ná. Ta va̱ꞌará ni̱ xini ndo̱ ni̱ kuu dión, tído ko̱ ní nándikó taꞌon iní ndo̱ sa̱ꞌá kua̱chi ndo̱, ta ko̱ ní saꞌa̱n taꞌon ndó kandísa ndó ña̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱.