Search form

San Mateo 22:16

16Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ta̱ndaꞌá rá dao ka̱ ta̱ xíonoo xíꞌín mií rá, xíꞌín ta̱ kúú kuendá Herodes kuaꞌa̱n ra̱ noo̱ nákaa̱ Jesús. Tá ni̱ saa̱ ra̱, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―Maestro, náꞌá vá nduꞌu̱ ña̱ kúú ní iin na̱ ndaa̱, ta dánaꞌa̱ ndaa̱ ní íchi̱ Ndios. Ta ko̱ yu̱ꞌú ní ni iin tóꞌón ña̱yuu, ta ko̱ néꞌe ní ta̱ndíni ndá yoo kúú iin rá iin ña̱yuu, á mií ná kúú ná na̱ ndáya̱ꞌi o ko̱ó.