Search form

San Mateo 22:44

44Diꞌa ni̱ kaa satoꞌo yo̱ Ndios xíꞌín na̱ kúú satoꞌi̱:

“Kako̱o yoꞌó xoo kuáꞌa yuꞌu̱

nda̱ ná kasandaá kuu̱ nataán ndíꞌii ta̱ xiní uꞌu̱ ñaá ti̱xi sa̱ꞌo̱n.”