Search form

San Mateo 23:13

13’Tído, ¡ndaꞌí kúu ví ndoꞌó, ta̱ dánaꞌa̱ ley, xíꞌín ndoꞌó, ta̱ fariseo! ¡Ndoꞌó kúú ta̱a uu̱ noo̱! Dá chi̱ sadí ndo̱ no̱ó ña̱yuu ndu̱ꞌu na ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios, ta ni ko̱ ndúkú míí ndó ña̱ ndu̱ꞌu ndó, diꞌa kétéin ndó no̱ó na̱ kóni̱ ndu̱ꞌu ti̱xi ndáꞌa̱ ná.