Search form

San Mateo 23:14

14¡Ndaꞌí kúu ví ndoꞌó, ta̱ dánaꞌa̱ ley, xíꞌín ndoꞌó, ta̱ fariseo! ¡Ndoꞌó kúú ta̱a uu̱ noo̱! Dá chi̱ ko̱kuꞌu ndó veꞌe na̱ kuáa̱n kíꞌin kuíꞌíná ndó ña̱ néꞌe va̱ꞌa na. Ta sa̱ꞌá ña̱ kóni̱ ndo̱ ña̱ chindaya̱ꞌi ña̱yuu ndo̱ꞌó, sa̱ꞌá ño̱ó naꞌá nda̱ꞌo xíka̱ taꞌi̱ ndo̱. Ta sa̱ꞌá ña̱ kée ndó dión, sa̱ꞌá ño̱ó ndoꞌo naní cháá ka̱ nío̱ ndo̱.