Search form

San Mateo 23:15

15¡Ndaꞌí kúu ví ndoꞌó, ta̱ dánaꞌa̱ ley, xíꞌín ndoꞌó, ta̱ fariseo! ¡Ndoꞌó kúú ta̱a uu̱ noo̱! Dá chi̱ kuaꞌa̱n ndo̱ iin ka̱ xoo ta̱ñoꞌo̱, ta xíonoo ndó iin níí kúú xíán, dá kandeé ndó kandísa iin ña̱yuu to̱ꞌon ki̱ꞌo kándísa mií ndó. Tá ni̱ ka̱ndeé ndó xíꞌín ná, dá ndée ñaá ndó uu̱ cháá ka̱ ví ndée̱ de̱ꞌe indayá o̱ du̱ú mií ndó.