Search form

San Mateo 23:16

16’¡Ndaꞌí kúú ví ndó, chi̱ tíin ndaa ndo̱ ña̱yuu va̱ꞌará ko̱ túu noo̱ ndo̱! Chi̱ kaá ndo̱ ña̱ tá ná nachinaꞌá ná veꞌe ño̱ꞌo káꞌano yó, dá kía̱n ko̱ xínñóꞌó ná kee na no̱ó ni̱ kaꞌa̱n na̱. Tído tá ná nachinaꞌá ná oro ñóꞌo veꞌe ño̱ꞌo, dá kía̱n kánian dáxi̱nko̱o na no̱ó ni̱ kaꞌa̱n na̱, kaá ndoꞌó.