Search form

San Mateo 23:23

23’¡Ndaꞌí kúu ví ndoꞌó, ta̱ dánaꞌa̱ ley, xíꞌín ndoꞌó, ta̱ fariseo! ¡Ndoꞌó kúú ta̱a uu̱ noo̱! Chi̱ xíꞌo ndó noo̱ Ndios uxi̱ nduꞌú mi̱no noo̱ iin iin ciento nduꞌú ña̱ kána no̱ñóꞌo̱ ndo̱, ta dión taꞌani kée ndó xíꞌín yuku̱ anís xíꞌín yuku̱ comino viti, tído dánkoo xoo ndó ña̱ kee ndó choon ndáya̱ꞌi cháá ka̱ saꞌándá ley, dá chi̱ ko̱ kée ndó ña̱ ndaa̱, ta ko̱ kúꞌu̱ ini ndo̱ saꞌa̱ dao ka̱ ña̱yuu, ta ko̱ kándéé iní ndo̱ Ndios. Ña̱ yóꞌo kía̱n kánian kee ndó, tído ná dáꞌa ni dánkoo xoo ndó ña̱ doko̱ ndo̱ ña̱ꞌa noo̱ Ndios.