Search form

San Mateo 23:35

35Dión, dá kandio ndó sa̱ꞌá nii̱ ndidaá na̱ ni̱ sa̱ ndita ndaa̱ xíꞌín Ndios, na̱ ni̱ saꞌání na̱ veꞌe ndó, nda̱ Abel, xíꞌín ndidaá ka̱ ta̱a ndaa̱ ni̱ sa̱ ndei nda̱ tiempo ni̱ sa̱ io Zacarías, de̱ꞌe Berequías. Ta̱a yóꞌo kúú ra̱ ni̱ saꞌání na̱ veꞌe ndó yéꞌé ño̱ꞌo noo̱ kúú noo̱ náa̱ noo̱ dóko̱ ta̱ duti̱ ña̱ꞌa noo̱ Ndios.