Search form

San Mateo 24

Kásto̱ꞌon Jesús ndí ki̱án koo, dá naá veꞌe ño̱ꞌo káꞌano

1Dá ni̱ keta Jesús yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano ñoó kuaꞌa̱n na̱. Dá ni̱ na̱tuu yati ta̱a xíonoo xíꞌín ná. Dá ni̱ da̱náꞌa̱ ndáꞌa̱ rá veꞌe ño̱ꞌo káꞌano, ña̱ ñóchí nda̱ꞌo ndáa yuu̱ ni̱ ka̱va̱ꞌan. 2Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―¿Á ñóchí nda̱ꞌo káa veꞌe ño̱ꞌo káꞌano káa, xiní ndo̱? Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ni iin tóꞌón yuu̱ káa o̱ kándo̱o kandodó táꞌan, chi̱ koon ndiꞌi vaan ―kaá na̱.

Kásto̱ꞌon Jesús xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná ndí ki̱án koo, dá naá ñayuú yóꞌo

3Dá ni̱ sa̱ ko̱o Jesús dini̱ yúku̱ naní Olivos. Dá ni̱ na̱tuu yati ta̱ xíonoo xíꞌín ná. Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón xoo ñaá rá, ta kaá ra̱:

―Kasto̱ꞌon ní xíꞌín nduꞌu̱, ¿ndá oon koo dión, ta ndí ki̱án koo tá nandió ko̱o tuku ní kii ní ñayuú yóꞌo? Ta, ¿ndí ki̱án koo tá sa̱ kuaꞌa̱n kasandaá kuu̱ noo̱ ndíꞌi?

4Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Kandaa ndo̱ mií ndó, dá ná o̱ dándaꞌí ñaá ni iin tóꞌón ña̱yuu, 5dá chi̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ta̱a kasaa̱, ta kechóon ra kuu̱ yúꞌu̱, ta kaa ra̱: “Yuꞌu̱ kúú Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá”, ta kandeé rá dándaꞌí ra̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu. 6Tá ni̱ ka̱ndaa̱ ini ndo̱ ña̱ saꞌání táꞌan iin ñoo xíꞌín iin ka̱ ñoo, ta ni̱ niꞌi̱ tóꞌon ndó ña̱ naá táꞌan dao ka̱ ñoo ñóꞌo xíká, tído ná dáꞌa ni yu̱ꞌú ndo̱, dá chi̱ ki̱ꞌo dión káni vaan koo, tído ko̱ ñáꞌa̱ taꞌon kasandaá kuu̱ noo̱ ndiꞌi.

7’Chi̱ ndakuei dao nación na̱á táꞌan xíꞌín dao ka̱ nación, ta na̱á táꞌan ta̱ néꞌe choon ndéi iin rá iin ñoo náꞌano. Ta yóꞌo rá yóꞌo va kasáꞌá koo tama̱, ta yóꞌo rá yóꞌo taꞌani kasáꞌá ni̱ꞌi nda̱ꞌo ta̱an. 8Tá ni̱ ka̱sáꞌá kúu dión, dá kía̱n kanaꞌá ndó ña̱ sa̱ ni̱ ka̱sáꞌá vá ta̱ndóꞌó ndoꞌo ña̱yuu ndéi ñayuú yóꞌo.

9’Ta naki̱ꞌo na ndo̱ꞌó noo̱ ndáꞌa̱ ta̱ néꞌe choon, dá kendava̱ꞌa ra xíꞌín ndó, ta kaꞌání rá ndo̱ꞌó. Ta koni uꞌu̱ ndidaá ña̱yuu ndo̱ꞌó sa̱ꞌá ña̱ kúú ndó kuendá yuꞌu̱. 10Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu dánkoo ña̱ kándísa na yuꞌu̱ tiempo daá ñóó, ta kasáꞌá ná di̱kó táꞌan na no̱ó ta̱ néꞌe choon, ta koni uꞌu̱ táꞌan mií ná. 11Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo profeta to̱ꞌón ndakuei, ta kandeé rá dándaꞌí ra̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu. 12Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ndukini cháá ka̱ ña̱yuu, sa̱ꞌá ño̱ó o̱ kúꞌu̱ ka̱ ini sátáꞌan na saꞌa̱ ná, ta o̱ kóni̱ ka̱ na̱ Ndios. 13Tído ndidaá na̱ ni̱ xi̱ꞌo ndeé iní ni̱ sa̱ ndita ndaa̱ xíꞌíín nda̱ noo̱ ndiꞌi kuií, no̱ón kúú na̱ ni̱ꞌí ña̱ ka̱ki na. 14Ta miía̱n dánaꞌa̱ na̱ kúú ña̱yuui̱ to̱ꞌon va̱ꞌa ña̱ káꞌa̱n saꞌa̱ ndi koo ndu̱ꞌu ña̱yuu ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios iin níí kúú ñayuú yóꞌo, dá kía̱n kueídóꞌo ña̱yuu ndéi ndidaá táꞌa̱n ñoo saꞌa̱ ñá, nda̱ daá ví, dá kasandaá kuu̱ noo̱ ndíꞌi.

15’Tá ni̱ xini ndo̱ ña̱ ió ña̱ kini, ña̱ dáyako̱ noo̱ kúú no̱ó ii̱ ini veꞌe ño̱ꞌo káꞌano yo̱, táꞌa̱n ña̱ ni̱ kaꞌa̱n profeta Daniel saꞌa̱ ―ndoꞌó, na̱ káꞌi to̱ꞌon yóꞌo, nataꞌí iní ndo̱ sa̱ꞌán, dá kandaa̱ ini ndo̱―, 16dá kía̱n ndidaá na̱ ndéi chí Judea ná kuino kíi̱ ná koꞌo̱n na̱ dini̱ yúku̱. 17Ta na̱ kándodó dini̱ véꞌe kuu̱ dáá ñóó, ko̱ kánian ndu̱ꞌu na veꞌe na nakiꞌin na ña̱ꞌa na kaneꞌe na koꞌo̱n na̱. 18Dá ri na̱ ñóꞌo yúku̱, ko̱ kánian nandió kuéi na noꞌo̱ na̱ nakiꞌin na kotó na̱. 19Tído ndaꞌí kúu ví na̱ ñáꞌa̱ ñóꞌo de̱ꞌe. Ta ndaꞌí kúu taꞌani ví na̱ ndéi taleé chíchí kuu̱ dáá ñóó. 20Kaka̱ ndo̱ ña̱ mani̱ noo̱ Ndios, dá ná dáꞌa ni ndoꞌo ndó dión tein yoo̱ vi̱xi, ni tein kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ yo̱.

21’Chi̱ kuu̱ dáá ñóó kakuu iin kuu̱ noo̱ ndoꞌo naní nío̱ ña̱yuu. Chi̱ nda̱ ni̱ ka̱sáꞌá vá saꞌa̱ ñayuú, ta nda̱ viti ko̱ óon ndoꞌo ña̱yuu táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndoꞌo na tein kuu̱ dáá ñóó. Ta ni iin kuu̱ o̱ kóo ka̱ dión. 22Tído tá ko̱ ní chítuu Ndios ta̱ndóꞌó ve̱i koo tein kuu̱ dáá ñóó, dá kía̱n ndiꞌi va ña̱yuu ñoó naá. Tído sa̱ꞌá ña̱ kúꞌu̱ ini Ndios sa̱ꞌá ña̱yuu ni̱ ka̱xi mií ná, sa̱ꞌá ño̱ó chituu na ta̱ndóꞌó koo tein kuu̱ dáá ñóó.

23’Sa̱ꞌá ño̱ó tá kaa dao ña̱yuu xíꞌín ndó: “Kande̱ꞌé ndó, yóꞌo nákaa̱ Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá”, o tá kaa na̱ xíꞌín ndó “Kande̱ꞌé ndó, chi̱ káa nákaa̱ na̱”, ná dáꞌa ni kandísa ndó. 24Chi̱ ndakuei dao ta̱a to̱ꞌón, ta kaa ra̱ ña̱ mií rá kúú Cristo. Ta ndakuei taꞌani profeta to̱ꞌón. Ta kee ra ña̱ ndato, xíꞌín ña̱ náꞌano, ta ki̱ꞌo dión kee ra, dá kandeé rá dándaꞌí ra̱ ña̱yuu, ta kúú nda̱ ña̱yuu ni̱ ka̱xi mií Ndios ndukú rá dándaꞌí ra̱. 25Sa̱ ni̱ da̱tíꞌai ndo̱ꞌó tá ko̱ ñáꞌa̱ koo dión. 26Sa̱ꞌá ño̱ó tá kaa na̱ xíꞌín ndó: “Kuaꞌán ndo̱ kande̱ꞌé ndó, chi̱ nákaa̱ na̱ kúú Cristo noo̱ kúú yukú i̱chí káa”, ná dáꞌa ni koꞌo̱n ndo̱. Ta tá kaa na̱ xíꞌín ndó: “Ini veꞌe káa nákaa̱ na̱”, ná dáꞌa ni kandía ndó no̱ó kaꞌa̱n na̱. 27Dá chi̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo xiní ndo̱ sá nduta̱ noo̱ xíno ndi̱ndii, ta kasandaá nayeꞌe̱ nda̱ no̱ó ni̱ ke̱ta ña, ki̱ꞌo dión koo tá nandió ko̱o na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo kasaa̱ na̱. 28Dá chi̱ ndeí kúú mií vá noo̱ kánduꞌu̱ ndi̱i, ñoó nditútí ti̱yo̱kó ñóꞌó.

Nandió ko̱o ndisa Jesús ñayuú yóꞌo

29’Ta mií hora ni̱ ndiꞌi ni̱ sa̱ io ndidaá kúú ta̱ndóꞌó tein kuu̱ dáá ñóó, dá nákuii̱n naá no̱ó ndi̱ndii, ta ni yoo̱ ka̱ o̱ tóo̱n. Dá kue̱i ti̱ñoo̱ ñóꞌo ndá induú káa, ta kidi niꞌini ndidaá ña̱ꞌa náꞌano ñóꞌo induú. 30Dá koo ña̱ ndato chí induú, ña̱ náꞌa̱ ña̱ sa̱ ve̱i na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo. Ta ndaꞌí nda̱ꞌo kuaki ña̱yuu ndéi iin rá iin ñoo ñóꞌo ñayuú yóꞌo, chi̱ koni na̱ ña̱ ve̱i na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo tein viko̱, ta ndato nayeꞌe̱ ndaa noo̱ kii na xíꞌín ndidaá choon kómí ná. 31Ta kaꞌanda na̱ choon noo̱ ángel ve̱i xíꞌín ná xíꞌín tachi̱ trompeta, dá koꞌo̱n na̱ nditútí ná ndidaá kúú ña̱yuu ni̱ ka̱xi mií ná ndéi ndin komi̱ xoo tachi̱, dá nátaꞌan na̱ ndidaá táꞌa̱n xoo nditútí ñaá ná.

32’Kaneꞌe ndó kuendá táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée ta̱ño̱ꞌó. Tá ni̱ ndu̱yúta̱ noo̱ ra̱, ta ve̱i nóma̱ yúta̱ kuálí ra̱, kúú sa̱ náꞌá vá yó ña̱ sa̱ ni̱ ku̱yati yoo̱ koon dai̱. 33Ta dión taꞌani, tá ni̱ xini ndo̱ kúu ndidaá ta̱ndóꞌó yóꞌo, dá kía̱n kanaꞌá ndó ña̱ sa̱ ni̱ ku̱yati kuu̱ nandió ko̱oi kasaa̱i̱.

34’Miía̱n ndaa̱ kuiti káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ o̱ ku̱ú taꞌon ña̱yuu ndéi tiempo daá nda̱ ná koo ndidaá ña̱ yóꞌo. 35Induú káa xíꞌín no̱ñóꞌo̱ yóꞌo naá váán, tído to̱ꞌon káꞌi̱n, o̱ yáꞌa taꞌan vaan.

36’Tído ko̱ íin taꞌon náꞌá ndá kuu̱ kakian o ndá hora kooan, ta ni ángel ndéi induú ko̱ náꞌá. Sa̱va̱ꞌa iin tóꞌón dini̱ míí vá tatá Ndios kúú na̱ náꞌá.

37’Ta táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ sa̱ kee ña̱yuu tiempo Noé, ki̱ꞌo dión taꞌani kee na kuu̱ nandió ko̱o tuku na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo kasaa̱ na̱. 38Dá chi̱ tá ko̱ ñáꞌa̱ kasáꞌá koon dai̱ dée̱n, ndéi ña̱yuu sásáꞌan na, ta ndéi na xíꞌi na, ta ndéi na tándaꞌa̱ ná, ta ndéi na dárndaꞌa̱ ná de̱ꞌe na nda̱ rá ni̱ kasa̱ndaá kuu̱ ni̱ ndu̱ꞌu Noé ini barco. 39Ta ko̱ ní xi̱ꞌo taꞌon ña̱yuu ñoó kuendá nda̱ ni̱ ka̱sáꞌá dai̱ dée̱n kóon ra. Ta kúú ni xiꞌi̱ ndiꞌi va na ni̱ kee rá. Ta dión taꞌani koo tá ná nandió ko̱o tuku na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo kasaa̱ na̱.

40’Tein kuu̱ dáá ñóó kañoꞌo uu̱ ta̱a kechóon ra yúku̱. Iin ra nakiꞌin Ndios kaneꞌe na koꞌo̱n na̱, ta iin ka̱ ra̱ kando̱o. 41Ta tein kuu̱ dáá ñóó taꞌani kañoꞌo uu̱ na̱ ñáꞌa̱ ndiko na. Iin na nakiꞌin Ndios kaneꞌe na koꞌo̱n na̱, ta iin ka̱ na̱ kando̱o. 42Sa̱ꞌá ño̱ó kañoꞌo ini ndo̱, chi̱ ko̱ náꞌá taꞌon ndó ndá oon nandió ko̱o tuku satoꞌo ndo̱ kasaa̱ na̱.

43’Ta kanaꞌá ndó ña̱ tá ná kandaa̱ ini satoꞌo veꞌe ndá hora kasaa̱ ta̱ kui̱ꞌíná veꞌe ra, dá kía̱n kandei nduu ra̱ kandaa ra̱án, ta o̱ kónó taꞌon ra ku̱ꞌu ta̱ kui̱ꞌíná kiꞌin kuíꞌíná rá ña̱ꞌa ñóꞌo veꞌe ra. 44Sa̱ꞌá ño̱ó kandei nduu taꞌani mií ndó, chi̱ mií hora ko̱ ndáti va ndó, dá nandió ko̱o na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo kasaa̱ na̱.

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús saꞌa̱ iin ta̱ kéchóon va̱ꞌa xíꞌín iin ta̱ ko̱ kéchóon va̱ꞌa

45’¿Ndá yoo kúú iin ta̱ kéchóon ndaa̱, iin ta̱a ndísáꞌano, káꞌán ndó? Ro̱ón kúú ra̱ chikani na̱ kúú satoꞌo ra̱ kaꞌanda ra̱ choon noo̱ dao ka̱ ta̱ kéchóon veꞌe na, dá ki̱ꞌo ra ña̱ꞌa kasáꞌan dao ka̱ ta̱ kéchóon ñoó. 46Ndikáꞌán ví ta̱ kéchóon ñoó tá ná ndusaa̱ satoꞌo ra̱ natiin ñaá ná kée ra choon ni̱ taꞌa̱nda̱ noo̱ rá. 47Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ki̱ꞌo satoꞌo ra̱ choon káꞌano cháá ka̱ noo̱ rá ña̱ dándáki ra ndidaá ña̱ va̱ꞌa ió noo̱ ná. 48Tído tá ná kakuu ra iin ta̱ kéchóon kini, dá kía̱n nakani ini ra̱ ña̱ yóꞌo: “Kueé vá ndusaa̱ satoꞌi̱”, 49ta kasáꞌá rá kani ra ta̱ kéchóon dáó xíꞌín rá, ta kasáꞌá rá kasáꞌan ra, ta kasáꞌá rá koꞌo ra xíꞌín ta̱ xíꞌi, 50ta kúú ndusaa̱ satoꞌo ta̱ kéchóon ñoó mií kuu̱ ko̱ ndáti ra, ta mií hora ko̱ náꞌá rá. 51Ta kúú dándóꞌo naní na̱ nío̱ rá, ta chikaa̱ ñaá ná noo̱ ñóꞌo ña̱yuu uu̱ noo̱, ta ñoó kuaki ra xíꞌín ndirá noo̱ rá, ta ñoó kuchi táꞌan no̱ꞌo ra.