Search form

San Mateo 24:26

26Sa̱ꞌá ño̱ó tá kaa na̱ xíꞌín ndó: “Kuaꞌán ndo̱ kande̱ꞌé ndó, chi̱ nákaa̱ na̱ kúú Cristo noo̱ kúú yukú i̱chí káa”, ná dáꞌa ni koꞌo̱n ndo̱. Ta tá kaa na̱ xíꞌín ndó: “Ini veꞌe káa nákaa̱ na̱”, ná dáꞌa ni kandía ndó no̱ó kaꞌa̱n na̱.