Search form

San Mateo 26:18

18Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Kuaꞌán ndo̱ ñoo káꞌano káa. Ta káa nakiꞌin táꞌan ndó xíꞌín iin ta̱a, ta kaꞌa̱n ndo̱ xíꞌín rá: “Diꞌa kaá maestro nduꞌu̱: Sa̱ ni̱ kasa̱ndaá vá kuu̱ ndoꞌo nío̱í, ta saa̱i̱ veꞌe ní kadínii kuendá víko̱ pascua xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌíín”, kaa ndo̱ xíꞌín rá ―kaá Jesús.