Search form

San Mateo 26:30

Yóꞌo ni̱ kaꞌa̱n Jesús ña̱ ndata̱ Pedro saꞌa̱ ná

30Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kekáꞌano na Ndios xíꞌín iin yaa, dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱ dini̱ yúku̱ naní Olivos.