Search form

San Mateo 26:35

35Dá ni̱ kaa Pedro:

―Va̱ꞌará ná kánian kuu nduúi̱ xíꞌín ní, tído o̱ ndáta̱ taꞌoin saꞌa̱ ní ―kaá ra̱.

Ta kúú dión ni̱ kaꞌa̱n ndidaá ka̱ ta̱ xíonoo xíꞌín ná ñóó.