Search form

San Mateo 26:36

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ nda̱tóꞌón Jesús xíꞌín Ndios iin noo̱ naní Getsemaní

36Dá ni̱ saa̱ Jesús xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná noo̱ naní Getsemaní. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Yóꞌo ni kandei tóo ndó, dá ná koꞌi̱n lúꞌu̱ ka̱ chí káa kaꞌi̱n xíꞌín Ndios ―ka̱á na̱.