Search form

San Mateo 26:63

63Tído tádi̱ óon va íin Jesús.

Dá ni̱ na̱ndió ko̱o tuku ta̱ duti̱ kúú no̱ó ñóó ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá:

―Xíꞌín kuu̱ Ndios ta̱kí saꞌándái̱ choon noo̱o̱n ña̱ kasto̱ꞌon ndaa̱ xíꞌín nduꞌu̱. ¿Á yoꞌó kúú Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá? ¿Á yoꞌó kúú de̱ꞌe Ndios?