Search form

San Mateo 27

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ sa̱ íi̱n Jesús no̱ó ta̱ naní Pilato

1Tá ni̱ tu̱u noo̱, dá ni̱ nda̱tóꞌón kueꞌé ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱, xíꞌín ta̱ sáꞌano ñoo ndi koo kee ra, dá naki̱ꞌo ra Jesús noo̱ ndáꞌa̱ ta̱ néꞌe choon romano, dá kaꞌání ñaá rá. 2Dá ni̱ kató ñaá rá ndáka ra ni̱ saa̱ ra̱ ni̱ na̱ki̱ꞌo ra noo̱ ndáꞌa̱ ta̱ néꞌe choon romano naní Pilato.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ saꞌání Judas mií rá

3Kúú ni̱ ka̱ndaa̱ ini Judas, táꞌa̱n ra̱ ni̱ na̱ki̱ꞌo Jesús noo̱ ndaꞌá ta̱a xiní uꞌu̱ ñaá, ña̱ sa̱ ni̱ ka̱ndo̱o ra̱ néꞌe choon ña̱ kaꞌání rá Jesús. Kúú ni̱ na̱ndió néꞌe ra oko̱ uxi̱ di̱ꞌón plata no̱ó ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ xíꞌín ta̱ sáꞌano, dá chi̱ ni̱ na̱ndikó iní ra̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ya̱ꞌa ra ni̱ kee ra, 4dá kaá ra̱:

―Ni̱ kee yuꞌu̱ iin kua̱chi, dá chi̱ ni̱ na̱ki̱ꞌo yuꞌu̱ iin ta̱a ko̱ó kua̱chi noo̱ ndo̱ꞌó.

Dá ni̱ kaa ta̱ duti̱ ñoó:

―Ko̱ saꞌání taꞌon ndu mií ndú. Kua̱chi mií vóón kíán.

5Dá ni̱ koꞌono niꞌini ra di̱ꞌón plata ñoó noo̱ kúú yéꞌé ño̱ꞌo ñoó. Dá ni̱ keta ra kuaꞌa̱n ra. Ta kúú ñoó ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ chi̱rkaa ra mií rá, dá ni̱ xiꞌi̱ ra̱.

6Dá ni̱ ndi̱tútí ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ ñoó di̱ꞌón ñoó, dá ni̱ kaa ra̱:

―O̱ kúu taꞌon taán yo̱ di̱ꞌón yóꞌo no̱ó di̱ꞌón dóko̱ ña̱yuu noo̱ Ndios, dá chi̱ kíán ya̱ꞌi saꞌa̱ nii̱ ndi̱i.

7Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ nda̱tóꞌón kueé ra̱, dá ni̱ xiin ra iin ñóꞌo̱ no̱ó ta̱ káva̱ꞌa ki̱di, dá ná koo no̱ó ndu̱xi na̱ tu̱kú xíꞌi̱. 8Sa̱ꞌá ño̱ó nda̱ kuu̱ víti naní ñóꞌo̱ ñoó, no̱ñóꞌo̱ nii̱. 9Dión, dá ni̱ xi̱nko̱o to̱ꞌon káꞌa̱n ña̱ ni̱ taa profeta Jeremías: “Ni̱ kiꞌin ra oko̱ uxi̱ di̱ꞌón plata, ña̱ ni̱ chi̱ya̱ꞌi ra saꞌa̱ ná táto̱ꞌon ni̱ chi̱kaa̱ ini ta̱ ñoo Israel kakuu ya̱ꞌi na, 10ta xíꞌín di̱ꞌón ñoó ni̱ xiin ra ñóꞌo̱ no̱ó ta̱a káva̱ꞌa ki̱di. Dión ni̱ kaa satoꞌo yo̱ Ndios xíꞌín yuꞌu̱.”

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ sa̱ íi̱n Jesús no̱ó ta̱a naní Pilato

11Tá ni̱ sa̱ kuíi̱n Jesús noo̱ Pilato, ra̱ dándáki ñoo ñóꞌo kuendá Judea ñoó, dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá:

―¿Á yoꞌó kúú rey no̱ó na̱ Israel?

Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ta dión kaá mií ní.

12Ta va̱ꞌará dátai̱ kua̱chi ñaá ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱, xíꞌín ta̱ sáꞌano ñoo, tído ni iin tóꞌón to̱ꞌon ko̱ ní kaꞌa̱n na̱. 13Dá ni̱ kaa tuku Pilato xíꞌín ná:

―¿Á ko̱ se̱ídóꞌo taꞌan voón ña̱ ki̱ꞌo dión ví káva̱ꞌa ra kua̱chi sa̱ꞌo̱n? ―ka̱á ra̱.

14Tído ni iin tóꞌón to̱ꞌon ko̱ ní kaꞌa̱n na̱. Sa̱ꞌá ño̱ó kúú ni̱ naá vá iní Pilato.

Diꞌa ni̱ kuu, dá ni̱ saꞌanda Pilato choon ña̱ ná karkaa Jesús ndi̱ka cruz

15Ta iin iin tein víko̱ pascua dáyaa̱ Pilato iin ta̱a nákaa̱ veꞌe ka̱a, táꞌa̱n ra̱ kándo̱o na̱ ñoo Israel saꞌa̱. 16Ta daá ñóó nákaa̱ iin ta̱a naní Barrabás veꞌe ka̱a, ta iin níí kúú káꞌa̱n na̱ saꞌa̱ rá ña̱ kúú rá iin ta̱ kini.

17Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ na̱taka kua̱ꞌá ña̱yuu noo̱ Pilato, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá:

―¿Ndá yoo dáyaa̱ yuꞌu̱, kóni̱ ndo̱? ¿Á Barrabás dáyaa̱i̱, o Jesús, táꞌa̱n ra̱ chínaní ndó kúú Cristo?

18Dión ni̱ kaa Pilato, chi̱ ni̱ ka̱ndaa̱ ini ra̱ ña̱ sa̱ꞌá ña̱ uꞌu̱ iní vá ta̱ duti̱ ñoó, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ na̱ki̱ꞌo ra Jesús noo̱ ndáꞌa̱ rá.

19Ta nda̱ noo̱ ió ra̱ saꞌándá ra̱ choon ñoó, ni̱ ta̱ndaꞌá ñadiꞌí ra̱ choon ni̱ saa̱a̱n noo̱ rá, ta kaáa̱n: “Ná dáꞌa ni kendava̱ꞌón xíꞌín ta̱a xaa̱n, chi̱ ta̱a ndaa̱ kúú rá. Dá chi̱ ndaꞌí nda̱ꞌo ni̱ sa̱níi̱ saꞌa̱ rá ni̱ tu̱u noo̱ kuu̱ víti.”

20Tído ni̱ ka̱sáꞌá ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ xíꞌín ta̱ sáꞌano ñoo dákaꞌa̱n kue̱ꞌé ra̱ ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó ña̱ ná kaka̱ na̱ ña̱ dáyaa̱ ra̱ Barrabás, ta ná kaꞌání rá Jesús. 21Dá ni̱ na̱ndió ko̱o tuku Pilato ni̱ nda̱to̱ꞌón rá ña̱yuu ñoó:

―¿Ndi káa iin ta̱a yóꞌo dáyaa̱i̱, kóni̱ ndo̱?

Dá ni̱ kaa ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó:

―Dáyaa̱ ní Barrabás xaa̱n.

22Dá ni̱ kaa Pilato xíꞌín ná:

―¿Ndí ki̱án kóni̱ ndo̱ keei xíꞌín Jesús yóꞌo, táꞌa̱n ra̱ kaá ndo̱ kúú Cristo, tá dáá?

Dá ni̱ kaa ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó:

―Chirkaa ní ra̱ ndi̱ka cruz.

23Dá ni̱ kaa Pilato xíꞌín ná:

―Ta, ¿ndí ki̱án kini ni̱ ya̱ꞌa ta̱a yóꞌo ni̱ kee ra?

Tído kúú ni̱ꞌi cháá ka̱ ví ni̱ ka̱sáꞌá káyuꞌú ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó:

―¡Chirkaa ní ra̱ ndi̱ka cruz!

24Kúú ni̱ ka̱ndaa̱ ini Pilato ña̱ ko̱ kándeé ka̱ ra̱ kaꞌa̱n ra̱ xíꞌín ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó, chi̱ diꞌa ni̱ na̱kui̱na vaa̱ cháá ka̱ ví ná. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kiꞌin ra cháá ta̱kui̱í, ta ni̱ na̱kata ra ndáꞌa̱ rá noo̱ ndidaá na̱ ñoo Israel ñoó, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―O̱ kándio kua̱chi taꞌon yuꞌu̱ sa̱ꞌá nii̱ ta̱a yóꞌo, chi̱ kúú rá iin ta̱a ndaa̱. Mií vá ndó kúú na̱ ná kandido kua̱chi saꞌa̱ rá.

25Dá ni̱ kaa ndidaá na̱ ñoo ñoó:

―Nduꞌu̱ ná kandido kua̱chi sa̱ꞌá nii̱ rá, ta nda̱ de̱ꞌe ndu ná kandido kua̱chi saꞌa̱ ra̱.

26Dá ni̱ da̱yáa̱ Pilato Barrabás. Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kani soldado Jesús xíꞌín chirrión, dá ni̱ na̱ki̱ꞌo ñaá Pilato noo̱ ndáꞌa̱ rá, dá ná koꞌo̱n ra̱ chirkaa ñaá rá ndi̱ka cruz.

27Dá ni̱ na̱kiꞌin ñaá soldado kuendá Pilato ndáka ra kuaꞌa̱n ra̱ nda̱ ma̱á ini veꞌe chóon ta̱ romano. Dá ni̱ na̱da̱taká ra̱ ndidaá ka̱ soldado kúú kuendá ra̱, dá ni̱ kao̱ noo ra Jesús noo̱ íin na ñoó. 28Dá ni̱ taó rá dáꞌo̱n ná. Dá ni̱ da̱kuíꞌino ñaá rá iin dáꞌo̱n kua̱ꞌá to̱ón. 29Dá ni̱ chi̱nóo ra iin corona ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín ío̱n dini̱ ná. Ta ni̱ chi̱rnee ra iin ta̱ñi̱í ndáꞌa̱ xoo kuáꞌa na̱. Dá ni̱ ka̱sáꞌá sá kui̱ta xi̱tí rá noo̱ ná, dá kedi̱ki ñaá rá, dá kaá ra̱ xíꞌín ná:

―Na̱ káꞌano kúú mií ní, na̱ kúú rey no̱ó na̱ Israel ―ka̱á ra̱.

30Ta ni̱ tu̱u ndaa di̱í ñaá rá, ta ni̱ xi̱o ndaa ra̱ ta̱ñi̱í néꞌe na ñoó ni̱ koon ra dini̱ ná. 31Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kedi̱ki ñaá rá, dá ni̱ di̱tá rá dáꞌo̱n ñoó. Dá ni̱ na̱da̱kuíꞌino ñaá rá dáꞌo̱n míí ná. Dá ví ni̱ kee ra ndáka ñaá rá kuaꞌa̱n ra̱ chirkaa ra ndi̱ka cruz.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ chi̱rkaa ra Jesús ndi̱ka cruz

32Ta noo̱ ndáka ñaá rá kuaꞌa̱n ra̱ ñoó, ni̱ na̱kiꞌin táꞌan ra xíꞌín iin ta̱a naní Simón, ta̱ kúú kuendá Cirene. Dá ni̱ kendúsa̱ ra̱ xíꞌín ta̱a yóꞌo ña̱ ná kado̱kó ra̱ cruz koꞌo̱n ra̱.

33Dá ni̱ saa̱ ra̱ noo̱ naní Gólgota. To̱ꞌon yóꞌo kóni̱ kaa yikí lásá dini̱ ndi̱i.

34Dá ni̱ xi̱ꞌo ra vino ni̱ daká táꞌan xíꞌín ndiró ova̱ koꞌo Jesús. Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ xirndodó ná ra̱, kúú ko̱ ní xíin taꞌon na koꞌo na ra̱. 35Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ chi̱rkaa ñaá rá ndi̱ka cruz, dá ni̱ sa̱ ndei ra ni̱ sa̱dikí ra̱ suerte xíꞌín dáꞌo̱n ná, dá ná kande̱ꞌá ndi ndáa dáꞌo̱n kánian niꞌi̱ iin rá iin ra. Dión ni̱ kee ra, dá ni̱ xi̱nko̱o to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n profeta, chi̱ diꞌa ni̱ kaa na̱: “Ni̱ na̱kaꞌanda ra̱ dáꞌámáí, chi̱ ni̱ sa̱dikí ra̱ suerte xíꞌán.”

36Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ sa̱ ndei ra ndéi ra ndaá ra̱ Jesús. 37Ta ni̱ kani ra iin tabla yati dini̱ cruz ñoó, ta káꞌa̱n ndá saꞌa̱ kía̱n tákaa na ñoó. Ta diꞌa kaáa̱n: “Ta̱a yóꞌo kúú Jesús, ta̱ kúú rey no̱ó na̱ ñoo Israel.” 38Ta ni̱ chi̱rkuei taꞌani ra uu̱ ta̱ kui̱ꞌíná ndi̱ka dao ka̱ cruz. Iin ra tákaa xoo kuáꞌa na̱, ta iin ka̱ ra̱ tákaa xoo íti na̱.

39Ta ña̱yuu chíkaꞌanda kuaꞌa̱n no̱ó tákaa na ñoó kédi̱ki ndaa ñaá ná, ta kaó na̱ dini̱ ná kénóo na Jesús, 40ta kaá na̱:

―Kaá yo̱ꞌó ña̱ nakani ndiꞌón veꞌe ño̱ꞌo káꞌano yo̱, ta kúú ti̱xi oni̱ va kuu̱, kúú sa̱ nduva̱ꞌa voón ña̱, kaáo̱n. Sa̱ꞌá ño̱ó nda̱ni dáka̱ki miíón viti. Kuaꞌán noo kíi̱ ndi̱ka cruz xaa̱n tá miía̱n ndaa̱ de̱ꞌe Ndios kúúón.

41Ta dión taꞌani kédi̱ki ñaá ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ ñoó, xíꞌín ta̱ dánaꞌa̱ ley Moisés, xíꞌín ta̱ fariseo ndíta ra, ta kaá ra̱:

42―Dao ka̱ va ña̱yuu sa̱ ka̱ndeé rá sa̱ da̱káki ra, tído ko̱ kándéé taꞌon ra dáka̱ki ra mií rá viti. Tá nda̱ rey yo̱ kúú rá, dá kía̱n ná noo kíi̱ rá ndi̱ka cruz káa, dá ná kandísa yó ra̱. 43Ni̱ ka̱ndeé iní ta̱ káa Ndios, sa̱ꞌá ño̱ó ná dáka̱ki ñaá Ndios viti tá miía̱n ndaa̱ kúꞌu̱ ini na̱ saꞌa̱ rá, chi̱ kaá ra̱ ña̱ kúú rá de̱ꞌe Ndios ―ka̱á ra̱ ndíta ra.

44Ta kána̱ꞌá taꞌani nda̱ uu̱ ta̱ kui̱ꞌíná tákuei iin iin xoo díi̱n ná xíꞌín ná.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ xiꞌi̱ Jesús

45Ta nda̱ ka̱xuu̱ kuu̱ dáá ñóó ni̱ na̱kuíi̱n naá iin níí kúú ñayuú nda̱ ka̱ oni̱ sa̱ꞌini.

46Tá kuaꞌa̱n kasandaá ka̱ oni̱ sa̱ꞌini, kúú ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ ka̱yuꞌú Jesús, ta kaá na̱:

―Elí, Elí, ¿lama sabactani? ―to̱ꞌon yóꞌo kía̱n kóni̱ kaa: Ndios miíi̱, Ndios miíi̱, ¿ndiva̱ꞌa ni̱ da̱yáa̱ ndáꞌa̱ ní yuꞌu̱?

47Tá ni̱ sei̱do̱ꞌo dao ka̱ ta̱a ndíta ñoó ña̱ ni̱ kaa na̱ dión, dá ni̱ kaa ra̱:

―Kueídóꞌo ndó, chi̱ kána ra profeta Elías.

48Ta kúú vitíꞌón ni̱ ka̱nkono iin ta̱a ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ da̱ndáxi ra iin táꞌí dáꞌo̱n xíꞌín vino iá. Dá ni̱ soꞌoni ra̱án dini̱ iin ta̱ñi̱í. Dá ni̱ chi̱nee raa̱n yúꞌu̱ Jesús, dá ná koꞌo na ra̱. 49Dá ni̱ kaa dao ka̱ ña̱yuu ndíta ñoó:

―Ná dáꞌa ni kee ní díon. Ná kandati yó, ta ná kande̱ꞌá á kasaa̱ Elías chindeé ñaá ná ―kaá na̱.

50Ta kúú ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ ka̱yuꞌú tuku Jesús, dá ni̱ na̱ki̱ꞌo na mií ná ni̱ xiꞌi̱ na̱.

51Ta kúú mií hora daá ñóó ni̱ ndata̱ dao dáꞌo̱n tákaa ndadí ini veꞌe ño̱ꞌo káꞌano. Ni̱ keean nda̱ yúꞌán ni̱no, ta kúú nda̱ yúꞌán nino̱ ni̱ xino̱ no̱ó ni̱ ndata̱ ñá. Ta kúú ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni ta̱an, ta kúú ni̱ ndata̱ dao ña̱ kúú yuu̱ ndáá, 52ta ni̱ nono̱ yéꞌé káo̱ noo̱ ñóꞌo ndi̱i, ta kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu Ndios, na̱ ni̱ xiꞌi̱, ni̱ na̱taki. 53Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ na̱taki Jesús, dá ni̱ kuu ni̱ ka̱nkuei ña̱yuu ñoó ini káo̱ ñoó, dá ni̱ saꞌa̱n na̱ ñoo Jerusalén, ña̱ kúú ñoo ii̱, ta ñoó ni̱ naꞌa̱ noo̱ ná no̱ó kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu.

54Ta mií ta̱ dándáki soldado íin ra xíꞌín dao ka̱ soldado ndaá ra̱ Jesús noo̱ tákaa na ndi̱ka cruz ñoó. Dá tá ni̱ xini ra̱ ña̱ ni̱ ta̱an xíꞌín dao ka̱ ña̱ꞌa ni̱ kuu, kúú ni̱ yu̱ꞌú nda̱ꞌo ra, ta ni̱ kaa ra̱:

―Miía̱n ndaa̱ ndisa de̱ꞌe Ndios ni̱ sa̱ kuu ta̱a yóꞌo ―kaá ra̱.

55Ta xíká vá ndíta kua̱ꞌá nda̱ꞌo na̱ ñáꞌa̱ ndéꞌé ná ña̱ ni̱ ndoꞌo Jesús. Ta no̱ón kúú na̱ ni̱ xi̱onoo xíꞌín Jesús nda̱ rá ni̱ ka̱sáꞌá ná kuendá Galilea xíonoo na, ta sa̱ chi̱ndeé ñaá ná. 56Ta tein na̱ ñáꞌa̱ ñoó nákaa̱ María Magdalena, xíꞌín María, naná Jacobo xíꞌín José, xíꞌín naná ta̱a kúú de̱ꞌe Zebedeo.

Diꞌa ni̱ kuu, dá ni̱ ndu̱xi Jesús

57Tá ni̱ kuaá kuu̱ dáá ñóó, dá ni̱ saa̱ iin ta̱a kui̱ká naní José, ta̱ ñoo Arimatea, ta sa̱ xi̱onoo taꞌani ra xíꞌín Jesús. 58Ta ni̱ saꞌa̱n ra̱ noo̱ nákaa̱ Pilato, dá ni̱ xika̱ ra̱ ña̱ ná naki̱ꞌo ra yikí ko̱ño Jesús noo̱ rá. Dá ni̱ saꞌanda Pilato choon noo̱ soldado ra̱ ña̱ ná koꞌo̱n ra̱ naki̱ꞌo ra yikí ko̱ño Jesús noo̱ José ñoó.

59Dá ni̱ saa̱ ra̱ ni̱ da̱nóo ñaá rá ndi̱ka cruz. Dá ni̱ na̱kiꞌin ñaá José, dá ni̱ na̱chi̱tuú ñaá rá xíꞌín iin sábana ni̱ ndoo. 60Dá ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ chi̱káa̱ ñaá rá ini iin yái̱ sa̱á, ña̱ ni̱ kaan mií rá ndi̱ka káo̱. Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ sadi ra̱ yuꞌú yái̱ ñoó xíꞌín iin yuu̱ chi̱káꞌano, dá ni̱ kee ra kuaꞌa̱n ra̱. 61Ta yuꞌú yái̱ ñoó ni̱ ndo̱o María Magdalena xíꞌín iin ka̱ María ñoó ndéi na.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ saꞌanda Pilato choon ña̱ kandei soldado kandaa ra̱ yuꞌú yái̱ ñoó

62Sa̱ ni̱ ya̱ꞌa kuu̱ kénduu na̱ Israel ña̱ꞌa kasáꞌan na. Tá ni̱ tu̱u noo̱ iin ka̱ kuu̱, dá ni̱ na̱taka ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ xíꞌín ta̱ fariseo noo̱ Pilato, 63dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín rá:

―Tatá, ni̱ ndi̱sáa̱ ini ndu̱ ña̱ sa̱ káꞌa̱n ta̱ to̱ꞌón ñoó ña̱ ti̱xi kuu̱ óni̱, dá nataki ra̱, kaá ra̱ tá ko̱ ñáꞌa̱ kuu ra̱. 64Sa̱ꞌá ño̱ó kaꞌanda ní choon ña̱ ná kandaa va̱ꞌa soldado ní yuꞌú yái̱ noo̱ nákaa̱ ra̱ nda̱ ná kasandaá kuu̱ óni̱. Dá chi̱ oon ni ví kasaa̱ ta̱ sa̱ xi̱onoo xíꞌín rá iin sa̱kuaá nataó kuíꞌíná ñaá rá, dá kaa ra̱ xíꞌín na̱ ñoo ndu̱ ña̱ ni̱ na̱taki ra̱, dá kía̱n tu̱ú cháá ka̱ choon o̱ du̱ú taꞌándá mií no̱ó.

65Dá ni̱ kaa Pilato xíꞌín rá:

―Xaa̱n ndíta soldado. Kandaka ndó ra̱ kuaꞌán ndo̱, ta nakui̱ta ra kandaa ra̱ yái̱ ndi̱i ñoó táto̱ꞌon ki̱ꞌo kóni̱ ndo̱ ―kaá ra̱.

66Dá ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ sadi toon ra yuꞌú yái̱ ñoó, chi̱ ni̱ kani ra sello yéꞌán, ta ni̱ chi̱kata ra soldado ndíta ra ndaá ra̱án.