Search form

San Mateo 27:24

24Kúú ni̱ ka̱ndaa̱ ini Pilato ña̱ ko̱ kándeé ka̱ ra̱ kaꞌa̱n ra̱ xíꞌín ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó, chi̱ diꞌa ni̱ na̱kui̱na vaa̱ cháá ka̱ ví ná. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kiꞌin ra cháá ta̱kui̱í, ta ni̱ na̱kata ra ndáꞌa̱ rá noo̱ ndidaá na̱ ñoo Israel ñoó, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―O̱ kándio kua̱chi taꞌon yuꞌu̱ sa̱ꞌá nii̱ ta̱a yóꞌo, chi̱ kúú rá iin ta̱a ndaa̱. Mií vá ndó kúú na̱ ná kandido kua̱chi saꞌa̱ rá.