Search form

San Mateo 27:32

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ chi̱rkaa ra Jesús ndi̱ka cruz

32Ta noo̱ ndáka ñaá rá kuaꞌa̱n ra̱ ñoó, ni̱ na̱kiꞌin táꞌan ra xíꞌín iin ta̱a naní Simón, ta̱ kúú kuendá Cirene. Dá ni̱ kendúsa̱ ra̱ xíꞌín ta̱a yóꞌo ña̱ ná kado̱kó ra̱ cruz koꞌo̱n ra̱.