Search form

San Mateo 27:40

40ta kaá na̱:

―Kaá yo̱ꞌó ña̱ nakani ndiꞌón veꞌe ño̱ꞌo káꞌano yo̱, ta kúú ti̱xi oni̱ va kuu̱, kúú sa̱ nduva̱ꞌa voón ña̱, kaáo̱n. Sa̱ꞌá ño̱ó nda̱ni dáka̱ki miíón viti. Kuaꞌán noo kíi̱ ndi̱ka cruz xaa̱n tá miía̱n ndaa̱ de̱ꞌe Ndios kúúón.