Search form

San Mateo 27:43

43Ni̱ ka̱ndeé iní ta̱ káa Ndios, sa̱ꞌá ño̱ó ná dáka̱ki ñaá Ndios viti tá miía̱n ndaa̱ kúꞌu̱ ini na̱ saꞌa̱ rá, chi̱ kaá ra̱ ña̱ kúú rá de̱ꞌe Ndios ―ka̱á ra̱ ndíta ra.