Search form

San Mateo 27:46

46Tá kuaꞌa̱n kasandaá ka̱ oni̱ sa̱ꞌini, kúú ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ ka̱yuꞌú Jesús, ta kaá na̱:

―Elí, Elí, ¿lama sabactani? ―to̱ꞌon yóꞌo kía̱n kóni̱ kaa: Ndios miíi̱, Ndios miíi̱, ¿ndiva̱ꞌa ni̱ da̱yáa̱ ndáꞌa̱ ní yuꞌu̱?