Search form

San Mateo 27:54

54Ta mií ta̱ dándáki soldado íin ra xíꞌín dao ka̱ soldado ndaá ra̱ Jesús noo̱ tákaa na ndi̱ka cruz ñoó. Dá tá ni̱ xini ra̱ ña̱ ni̱ ta̱an xíꞌín dao ka̱ ña̱ꞌa ni̱ kuu, kúú ni̱ yu̱ꞌú nda̱ꞌo ra, ta ni̱ kaa ra̱:

―Miía̱n ndaa̱ ndisa de̱ꞌe Ndios ni̱ sa̱ kuu ta̱a yóꞌo ―kaá ra̱.