Search form

San Mateo 27:64

64Sa̱ꞌá ño̱ó kaꞌanda ní choon ña̱ ná kandaa va̱ꞌa soldado ní yuꞌú yái̱ noo̱ nákaa̱ ra̱ nda̱ ná kasandaá kuu̱ óni̱. Dá chi̱ oon ni ví kasaa̱ ta̱ sa̱ xi̱onoo xíꞌín rá iin sa̱kuaá nataó kuíꞌíná ñaá rá, dá kaa ra̱ xíꞌín na̱ ñoo ndu̱ ña̱ ni̱ na̱taki ra̱, dá kía̱n tu̱ú cháá ka̱ choon o̱ du̱ú taꞌándá mií no̱ó.