Search form

San Mateo 28

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ na̱taki Jesús

1Tá ni̱ ya̱ꞌa kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ na̱ Israel, naꞌa va̱ꞌa kuu̱ mií no̱ó kásáꞌá saꞌa̱ semana, dá ni̱ kee María Magdalena xíꞌín iin ka̱ María ñoó kuaꞌa̱n na̱ kande̱ꞌé ná yái̱ no̱ó ni̱ ndu̱xi Jesús. 2Ta kúú ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ ta̱an, dá chi̱ ni̱ na̱xino̱ iin ángel kéchóon noo̱ satoꞌo yo̱ Ndios ni̱ kii chí induú, dá ni̱ na̱tuu yati na no̱ó ni̱ ndu̱xi Jesús, dá ni̱ di̱tá ná yuu̱ káꞌano ñoó, dá ni̱ sa̱ ko̱o na ió na̱ sata̱án. 3Táto̱ꞌon ki̱ꞌo náyeꞌe̱ ndaa noo̱ sá kuii̱n tasa, ki̱ꞌo dión ndato yéꞌe̱ na̱, ta kuxí kachi̱ dáꞌo̱n ná. 4Ta kúú ni̱ yu̱ꞌú nda̱ꞌo soldado ndíta ndaá yuꞌú yái̱ ñoó ni̱ kee na, ta kúú ndéi̱ ni̱no oon ví rá ndíta ra, ta kéeá kuendá nda̱á ndi̱i va kúú rá ndíta ra. 5Dá tá ni̱ saa̱ na̱ ñáꞌa̱ ñoó, dá ni̱ kaa ángel ñoó xíꞌín ná:

―Ná dáꞌa ni yu̱ꞌú ndo̱, chi̱ sa̱ náꞌá váí ña̱ ve̱i ndó nándukú ndó Jesús, na̱ ni̱ sa̱rkaa ndi̱ka cruz. 6Tído ko̱ó ka̱ na̱ nákaa̱ yóꞌo. Sa̱ ni̱ na̱taki va na táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ sa̱ káꞌa̱n na̱ xíꞌín ndó. Nakíi̱ ndo̱ kande̱ꞌé ndó no̱ó ni̱ sa̱ nóo na̱ kúú satoꞌo yo̱, dá koni ndo̱. 7Kuaꞌán kíi̱ ndo̱ kasto̱ꞌon ndó xíꞌín ndidaá ta̱a xíonoo xíꞌín ná ña̱ ni̱ na̱taki va na. Ta kuió no̱ó na̱ koꞌo̱n na̱ noo̱ rá chí Galilea diꞌa. Ta nda̱ ñoó ví, dá koni ñaá rá, kaa ndo̱ xíꞌín rá. Choon yóꞌo ve̱i kasto̱ꞌin xíꞌín ndó ―kaá ángel ñoó.

8Dá ni̱ ka̱nkuei na yuꞌú yái̱ ñoó, ta kúú yuꞌú nda̱ꞌo na. Tído kádii̱ nda̱ꞌo taꞌani ini na̱ taxí táꞌan na kuaꞌa̱n na̱ kasto̱ꞌon na to̱ꞌon sa̱á yóꞌo xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín Jesús. Ta noo̱ taxí táꞌan na kuaꞌa̱n na̱ kasto̱ꞌon na saꞌa̱ to̱ꞌon sa̱á yóꞌo xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná, 9kúú iin kuití vá ni̱ naꞌa̱ noo̱ Jesús no̱ó kuaꞌa̱n na̱ ñoó, dá ni̱ kaa na̱:

―¿Á kúkueé ni ndó?

Dá ni̱ na̱tuu yati na noo̱ íin Jesús, ta ni̱ nomi niꞌini na saꞌa̱ ná, ta dión ni̱ sa̱ nda̱ño̱ꞌo ñaá ná. 10Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ná:

―Ná dáꞌa ni yu̱ꞌú ndo̱. Kuaꞌán ndo̱ kasto̱ꞌon ndó xíꞌín ñani kuálíi̱ ña̱ ná koꞌo̱n xi̱ chí Galilea diꞌa, ta ñoó koni xi̱ yuꞌu̱ ―kaá na̱.

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ kaa soldado saꞌa̱ ndí ki̱án ni̱ ndoꞌo Jesús

11Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kee na̱ ñáꞌa̱ ñoó kuaꞌa̱n na̱, dá ni̱ kee ta̱ ndaá yuꞌú yái̱ ñoó kuaꞌa̱n ra̱ ñoo Jerusalén. Tá ni̱ saa̱ ra̱, dá ni̱ na̱ki̱ꞌo ra kuendá no̱ó ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ saꞌa̱ ndidaá ña̱ ni̱ kuu ñoó. 12Dá ni̱ kana ta̱ duti̱ kúú no̱ó ñoó ndidaá ta̱ sáꞌano ñoo. Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ nda̱tóꞌón kueꞌé ra̱, dá ni̱ xi̱ꞌo ra kua̱ꞌá nda̱ꞌo di̱ꞌón noo̱ soldado ñoó, 13ta ni̱ kaa ra̱ xíꞌín rá:

―Kaa ndo̱ xíꞌín ña̱yuu ña̱ ñoó tádi̱ ni̱ kii ta̱ sa̱ xi̱onoo xíꞌín rá, ta ni̱ taó kuíꞌíná rá yikí ko̱ño ra̱ néꞌe ra kuaꞌa̱n ra̱ tein kídi̱ ndu̱, kaa ndo̱. 14Tá ndá ndi kuu ni̱ niꞌi̱ tóꞌon Pilato, o̱ sa̱ nákani ini ndo̱, chi̱ mií vá ndú náꞌá káꞌa̱n ndu̱ saꞌa̱ ndo̱, dá ná dáꞌa ni kaꞌání rá ndo̱ ―kaá ra̱ xíꞌín soldado ñoó.

15Dá ni̱ kiꞌin ra di̱ꞌón ñoó. Dá ni̱ kee ra táto̱ꞌon ni̱ taꞌa̱nda̱ choon noo̱ rá. Ta nda̱ kuu̱ víti káꞌa̱n na̱ Israel ña̱ ni̱ na̱taó kuíꞌíná ñaá ta̱ ni̱ sa̱ xi̱onoo xíꞌín ná.

Yóꞌo saꞌándá Jesús choon no̱ó ta̱a xíonoo xíꞌín ná ña̱ ná koꞌo̱n ra̱ dánaꞌa̱ ra̱ to̱ꞌon na iin níí kúú ñayuú yóꞌo

16Dá ni̱ kee ndin uxi̱ iin ta̱a xíonoo xíꞌín Jesús kuaꞌa̱n ra̱ iin yúku̱ íin chí kuendá Galilea táto̱ꞌon ni̱ saꞌanda na̱ choon noo̱ rá. 17Tá ni̱ xini ra̱ Jesús, dá ni̱ sa̱ nda̱ño̱ꞌo ñaá rá. Tído nákani kuáchi̱ ii̱ vá ini dao ra. 18Dá ni̱ na̱tuu yati Jesús noo̱ rá, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Ni̱ na̱tiin yuꞌu̱ ndidaá choon ña̱ dándákii induú xíꞌín no̱ñóꞌo̱ yóꞌo. 19Sa̱ꞌá ño̱ó kuaꞌán ndo̱ dánaꞌa̱ ndo̱ no̱ó ña̱yuu ndéi ndidaá ñoo ñóꞌo ñayuú yóꞌo saꞌa̱ yúꞌu̱, dá ná kakuu na kuendá yuꞌu̱. Ta dákodo̱ ndúta̱ ndo̱ ná xíꞌín kuu̱ tatá Ndios, xíꞌín kuu̱ de̱ꞌe na, xíꞌín kuu̱ Espíritu ii̱, 20ta dánaꞌa̱ ndo̱ noo̱ ná ná kee na ndidaá choon ni̱ saꞌandai̱ noo̱ ndo̱. Ta kooi xíꞌín ndó ndidaá táꞌa̱n kuu̱, nda̱ noo̱ ndiꞌi kuií ñayuú yóꞌo. Dión ná koo.