Search form

San Mateo 28:19

19Sa̱ꞌá ño̱ó kuaꞌán ndo̱ dánaꞌa̱ ndo̱ no̱ó ña̱yuu ndéi ndidaá ñoo ñóꞌo ñayuú yóꞌo saꞌa̱ yúꞌu̱, dá ná kakuu na kuendá yuꞌu̱. Ta dákodo̱ ndúta̱ ndo̱ ná xíꞌín kuu̱ tatá Ndios, xíꞌín kuu̱ de̱ꞌe na, xíꞌín kuu̱ Espíritu ii̱,