Search form

San Mateo 3

Diꞌa ni̱ kuu, dá ni̱ ka̱sáꞌá kásto̱ꞌon Juan ña̱ kasaa̱ Jesús

1Tein tiempo daá ñóó, dá ni̱ ka̱sáꞌá Juan, na̱ dákodo̱ ndúta̱ ña̱yuu, dánaꞌa̱ na̱ no̱ó ña̱yuu noo̱ kúú yukú i̱chí chí kuendá Judea, 2ta kaá na̱ xíꞌín ná:

―Nandikó iní ndo̱ sa̱ꞌá kua̱chi kée ndó, chi̱ sa̱ ni̱ ku̱yati va kuu̱ ña̱ ndu̱ꞌu ña̱yuu ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios dándáki ñaá ná.

3Ta saꞌa̱ mií Juan yóꞌo ni̱ kaꞌa̱n profeta Isaías tá sa̱ naꞌá, chi̱ diꞌa ni̱ kaa na̱:

Kayuꞌú iin ta̱a noo̱ kúú yukú i̱chí, ta kaa ra̱:

“Kandei nduu ndo̱ natiin ndó satoꞌo yo̱ Ndios,

ta ná konó ndó iin ichí ndaa̱ noo̱ ná”, kaá na̱.

4Ta dáꞌo̱n ni̱ sa̱ ndixi Juan ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín ídi̱ camello. Ta iin cincho ñíi̱ ni̱ kao̱ noo nákaa̱ ti̱xi na. Ta sa̱ seí ná ti̱ka xíꞌín ndu̱dí yukú. 5Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ndéi ñoo Jerusalén xíꞌín na̱ ndéi dao ka̱ ñoo ñóꞌo chí kuendá Judea xíꞌín na̱ ndéi ñoo ñóꞌo yati yu̱ta Jordán ñoó sa̱ kii noo̱ nákaa̱ Juan. 6Ta sa̱ naꞌo̱ na̱ kua̱chi na̱ noo̱ Ndios, ta kúú sa̱ da̱kódo̱ ndúta̱ ñaá Juan ini yu̱ta naní Jordán.

7Tá ni̱ xini Juan ña̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ta̱ fariseo xíꞌín ta̱ saduceo ve̱i taꞌani kodo̱ ndúta̱ rá noo̱ ná, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―¡Ndoꞌó kúú tata de̱ꞌe koo̱! ¿Ndá yoo kaá daá xíꞌín ndoꞌó ña̱ dión oon ni ka̱ki ndó no̱ó ña̱ xído̱ ini Ndios, ña̱ ve̱i dándóꞌo naní nío̱ ndo̱? 8Koo ini ndo̱ kee ndó ña̱ va̱ꞌa, ña̱ náꞌa̱ ña̱ miía̱n ndaa̱ kuiti ni̱ na̱ndikó iní ndo̱ saꞌa̱ kua̱chi kée ndó. 9Ta ná dáꞌa ni kaꞌán ndó ña̱ sa̱ꞌá ña̱ kúú ndó na̱ veꞌe Abraham, sa̱ꞌá ño̱ó ka̱ki ndó. Dá chi̱ miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ kuu va ndee Ndios yuu̱ ndéi yóꞌo kakuuan na̱ veꞌe Abraham. 10Ta kanaꞌá taꞌani ndó ña̱ sa̱ ió nduu va hacha kaꞌandaa̱n yo̱ꞌo yíto̱, sa̱ꞌá ño̱ó ndi ndáa mií vá yíto̱ ko̱ xíꞌo kui̱ꞌi va̱ꞌa, yiróón kúú rá taꞌa̱nda̱, dá ke̱e ra kei̱ ra̱ noo̱ kéi̱ ñóꞌo̱.

11’Miía̱n ndaa̱ kíán dákodo̱ ndúta̱í ndo̱ꞌó ini ta̱kui̱í, chi̱ ni̱ na̱ndikó iní ndo̱ sa̱ꞌá kua̱chi kée ndó. Tído sata̱ yúꞌu̱ ve̱i iin na̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ o̱ du̱ú yuꞌu̱, ta ni ko̱ káni víán taó yuꞌu̱ ndisa̱ ná, chi̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ na̱ o̱ du̱ú yuꞌu̱. Ta no̱ón kúú na̱ dákodo̱ ndúta̱ ndo̱ꞌó xíꞌín Espíritu ii̱ Ndios, xíꞌín ñoꞌó ita̱. 12Ta no̱ón kúú táto̱ꞌon iin ta̱a tánee iin ña̱ꞌa ndáꞌa̱ ná dáxi̱xi na tirió xíꞌín tachi̱. Ta ki̱ꞌo dión taó xóo na noni̱ tirió tein xe̱ꞌán. Ta nataán va̱ꞌa naa̱n ini yáka̱ ná, ta xe̱ꞌán ñoó chiñóꞌo̱ na̱ xíꞌín ñóꞌo̱ kéi̱, ña̱ ni iin kuu̱ o̱ ndáꞌo̱ ―kaá Juan.

13Ta kúú ni̱ keta Jesús chí kuendá Galilea ve̱i na̱ yu̱ta Jordán noo̱ nákaa̱ Juan, dá dákodo̱ ndúta̱ ñaá ná. 14Tído ko̱ xi̱ín taꞌon Juan dákodo̱ ndúta̱ ñaá ná, chi̱ kaá na̱:

―Yuꞌu̱ diꞌa va xínñóꞌó kodo̱ ndúta̱ kee mií ní. Ta, ¿ndiva̱ꞌa ve̱i diꞌa ní noo̱ yúꞌu̱ ña̱ dákodo̱ ndúta̱í mií ní?

15Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ná:

―Joon ní kaao̱n, dá chi̱ kánian kee yó ndidaá choon saꞌándá Ndios ―kaá na̱.

Dá ni̱ xino̱ ini Juan dákodo̱ ndúta̱ ñaá ná. 16Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ sodo̱ ndúta̱ Jesús, dá ni̱ na̱kuíi̱n ndichi na̱ ini ta̱kui̱í ñoó. Kúú mií dáá ni̱ nonó induú. Dá ni̱ xini na̱ Espíritu ii̱ Ndios ni̱ na̱xino̱ na̱ sata̱ Jesús, ta káa na táto̱ꞌon káa iin paloma. 17Ta nda̱ induú tái̱ ni̱ kaꞌa̱n Ndios xíꞌín Jesús:

―Yoꞌó kúú de̱ꞌe mani̱ yuꞌu̱, ta nátaꞌan nda̱ꞌo inii̱ xiníi̱ yo̱ꞌó ―kaá na̱.