Search form

San Mateo 3:15

15Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ná:

―Joon ní kaao̱n, dá chi̱ kánian kee yó ndidaá choon saꞌándá Ndios ―kaá na̱.

Dá ni̱ xino̱ ini Juan dákodo̱ ndúta̱ ñaá ná.