Search form

San Mateo 3:3

3Ta saꞌa̱ mií Juan yóꞌo ni̱ kaꞌa̱n profeta Isaías tá sa̱ naꞌá, chi̱ diꞌa ni̱ kaa na̱:

Kayuꞌú iin ta̱a noo̱ kúú yukú i̱chí, ta kaa ra̱:

“Kandei nduu ndo̱ natiin ndó satoꞌo yo̱ Ndios,

ta ná konó ndó iin ichí ndaa̱ noo̱ ná”, kaá na̱.