Search form

San Mateo 4

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ kaꞌán ña̱ uꞌu̱ dátu̱úán Jesús

1Dá ni̱ kee Espíritu ii̱ Ndios ndáka na Jesús kuaꞌa̱n na̱ dini̱ yúku̱ i̱chí, dá korndodó ñaá ña̱ uꞌu̱. 2Ta ni̱ sa̱ neꞌe ii̱ ná uu̱ diko kuu̱, uu̱ diko ñoó, ta ni iin ña̱ꞌa ko̱ ní seí na̱. Ta ni̱ ndiꞌi, dá ndaꞌí ni̱ ka̱sáꞌá kuíko na. 3Ta kúú ni̱ ka̱sáa̱ ña̱ uꞌu̱, ña̱ xírndodó ñaá, noo̱ ná. Dá ni̱ kaaa̱n xíꞌín ná:

―Tá miía̱n ndaa̱ ndisa de̱ꞌe Ndios kúú ní, dá kía̱n kaꞌanda ní choon no̱ó yuu̱ xaa̱n, dá ná nduuan pan kaxí ní.

4Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌán:

―Diꞌa va kaá tuti ii̱ Ndios: “O̱ du̱ú ta̱ꞌón tóꞌón pan xínñóꞌó ña̱yuu keí ná, dá kataki na̱. Diꞌa to̱ꞌon Ndios taꞌani xínñóꞌó ná kueídóꞌo na, dá kataki ndisa na” ―kaá Jesús.

5Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ kee ña̱ uꞌu̱ ndáka ñaáán kuaꞌa̱n ñoo Jerusalén, ña̱ kúú ñoo Ndios. Dá ni̱ da̱káa ñaáán noo̱ dikó cháá ka̱ dini̱ veꞌe ño̱ꞌo káꞌano íin ñoó. 6Dá ni̱ kaaa̱n xíꞌín ná:

―Tá miía̱n ndaa̱ ndisa de̱ꞌe Ndios kúú ní, dá kía̱n dánkao ní mií ní nda̱ no̱ñóꞌo̱ káa, chi̱ diꞌa kaá tuti ii̱ Ndios:

Kaꞌanda Ndios choon noo̱ ángel ná saa̱ na̱ kandaa na̱ yo̱ꞌó.

Ta kuita nduu na̱ xíꞌín ndáꞌa̱ ná natiin na yo̱ꞌó,

dá kía̱n ná o̱ tákueꞌe̱ sa̱ꞌo̱n kee yuu̱.

7Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌán:

―Ta diꞌa taꞌani kaá tuti ii̱ Ndios: “O̱ sa̱ kórndodó ndó Ndios, na̱ kúú satoꞌo ndo̱” ―kaá na̱.

8Dá ni̱ kee tukuan ndáka ñaáán kuaꞌa̱n nda̱ dini̱ iin yúku̱ dikó nda̱ꞌo. Dá ni̱ da̱náꞌa̱n ndidaá kúú ñoo ñóꞌo iin níí kúú ñayuú noo̱ ná, xíꞌín ndidaá táꞌa̱n ña̱ ndato dándákian. 9Dá ni̱ kaaa̱n xíꞌín ná:

―Ió yuꞌu̱ ña̱ naki̱ꞌoi ndidaá ña̱ káa noo̱ ní tá ná nakuii̱n xi̱tí ní no̱ói̱, ta kandaño̱ꞌo ní yuꞌu̱.

10Dá ni̱ kaa Jesús:

―Kuya̱ꞌa kuaꞌán noo̱í, ña̱ uꞌu̱, chi̱ diꞌa va kaá tuti ii̱ Ndios: “Koo ini ndo̱ kandaño̱ꞌo ndó iin tóꞌón dini̱ Ndios, na̱ kúú satoꞌo ndo̱, ta sa̱va̱ꞌa noo̱ iin tóꞌón míí ná koni kuáchí ndó” ―kaá na̱ xíꞌán.

11Dá ni̱ ke̱xoo ña̱ uꞌu̱ kuaꞌa̱n. Dá ni̱ ka̱sáa̱ ángel ni̱ chi̱ndeé ná Jesús.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ka̱sáꞌá Jesús dánaꞌa̱ na̱ no̱ó ña̱yuu

12Tá ni̱ niꞌi̱ tóꞌon Jesús ña̱ nákaa̱ Juan veꞌe ka̱a, dá ni̱ na̱ndió ko̱o na chí kuendá Galilea. 13Kúú ni̱ da̱nkoo na ñoo Nazaret no̱ó ni̱ sa̱ io na̱. Dá ni̱ kiꞌin na kuaꞌa̱n na̱ koo na ñoo Capernaum, ta kíán iin ñoo nákaa̱ yati yúꞌu̱ ta̱ñoꞌo̱ no̱ó ni̱ sa̱ kuu ñóꞌo̱ na̱ kuendá Zabulón xíꞌín Neftalí. 14Dión ni̱ kuu, dá ni̱ xi̱nko̱o to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n profeta Isaías, chi̱ diꞌa ni̱ kaa na̱:

15Diꞌa ndoꞌo na̱ ndéi kuendá Zabulón xíꞌín na̱ ndéi kuendá Neftalí,

táꞌa̱n na̱ ndéi chí yúꞌu̱ ta̱ñoꞌo̱, ña̱ nákaa̱ iin ka̱ xoo yu̱ta Jordán,

noo̱ kúú kuendá Galilea, noo̱ ndéi ña̱yuu ko̱ kúú na̱ Israel.

16Ta ña̱yuu ndéi ñoo ñoó, sa̱ íin naá ña̱xintóni̱ ná,

tído viti ndato ni̱ na̱too̱n noo̱ ná.

Ta va̱ꞌará sa̱ xi̱onoo na iin íchi̱ naá noo̱ kuu na̱,

tído viti ndato ni̱ na̱too̱n noo̱ ná, kaáa̱n.

17Nda̱ daá ni̱ ka̱sáꞌá Jesús dánaꞌa̱ na̱ no̱ó ña̱yuu ñoó, ta kaá na̱:

―Nandikó iní ndo̱ sa̱ꞌá kua̱chi kée ndó, dá chi̱ sa̱ ni̱ ku̱yati va kuu̱ ña̱ kía̱n ndu̱ꞌu ña̱yuu ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios dándáki ñaá ná.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ kana Jesús dao ta̱a tíin ti̱yaká ña̱ kanoo ra xíꞌín ná

18Ta noo̱ xíka Jesús kuaꞌa̱n na̱ yúꞌu̱ ta̱ñoꞌo̱ naní Galilea, ñoó ni̱ xini na̱ uu̱ ta̱a, iin ra kúú Simón, táꞌa̱n ra̱ ni̱ chi̱naní ná Pedro, ta iin ra̱ kúú Andrés, ñani mií rá. Ta ñóꞌo ra chíkaa̱ ra̱ ñóno̱ rá ini ta̱kui̱í, chi̱ kúú rá ta̱ tíin ti̱yaká. 19Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Nakíi̱ ndo̱ ná koꞌo̱ kanooó xíꞌín yuꞌu̱, dá ná dánaꞌi̱ noo̱ ndo̱ taó ndo̱ ña̱yuu tein kua̱chi na táto̱ꞌon kée ndó taó ndo̱ ti̱yaká ini ta̱kui̱í ―kaá na̱.

20Ta kúú vitíꞌón ni̱ da̱nkoo ra ñóno̱ rá. Kúú ni̱ kee ra kuaꞌa̱n ra̱ kanoo ra xíꞌín Jesús.

21Ta noo̱ xíka Jesús kuaꞌa̱n na̱ cháá ka̱ chí noo̱, kúú ni̱ xini na̱ uu̱ ka̱ ta̱a, ta̱ iin ñani kúú, iin ra̱ naní Jacobo, ta iin ka̱ ra̱ naní Juan. Ta kúú rá de̱ꞌe ta̱a naní Zebedeo. Ta ñóꞌo ra ini barco nákoto ra̱ ñóno̱ rá xíꞌín tatá ra̱. Dá ni̱ kana ñaá Jesús. 22Ta kúú vitíꞌón ni̱ da̱nkoo ra tatá ra̱ xíꞌín barco ñoó. Dá ni̱ kee ra kuaꞌa̱n ra̱ kanoo ra xíꞌín Jesús.

23Ta ni̱ na̱taꞌan Jesús ni̱ xi̱onoo na chí kuendá Galilea ñoó sa̱ da̱náꞌa̱ na̱ iin rá iin veꞌe noo̱ ndítútí na̱ Israel. Ta dánaꞌa̱ na̱ to̱ꞌon va̱ꞌa, ña̱ kía̱n káꞌa̱n ndi koo ndu̱ꞌu yó ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios. Ta sa̱ ndu̱va̱ꞌa na ña̱yuu ndóꞌo ndi ndáa mií vá kueꞌe̱, ta sa̱ ndu̱va̱ꞌa na na̱ uꞌu̱ ñíi̱. 24Ta iin níí kúú kuendá Siria ñoó ni̱ kasa̱ndaá to̱ꞌon saꞌa̱ Jesús, sa̱ꞌá ño̱ó ndidaá xíán ndáka ña̱yuu na̱ kúꞌu̱ ve̱i na noo̱ Jesús, á mií ná ndóꞌo na kueꞌe̱, o mií ná kúú ná na̱ uꞌu̱ ñíi̱, o mií ná kúú ná na̱ ndóꞌo nío̱ kée espíritu kini, o mií ná kúú ná na̱ xíꞌi̱ yi̱ꞌí, o mií ná kúú ná na̱ ni̱ na̱tií ñíi̱. Ta ndidaá ná ni̱ ndu̱va̱ꞌa ni̱ kee Jesús. 25Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo na̱ ndéi kuendá Galilea, xíꞌín na̱ ndéi ndin uxi̱ ñoo káꞌa̱n xíꞌín ná Decápolis, xíꞌín na̱ ñoo Jerusalén, xíꞌín dao ka̱ na̱ ndéi kuendá Judea, xíꞌín na̱ ndéi iin ka̱ xoo yu̱ta Jordán tákuei na Jesús xíonoo na.