Search form

San Mateo 4:15

15Diꞌa ndoꞌo na̱ ndéi kuendá Zabulón xíꞌín na̱ ndéi kuendá Neftalí,

táꞌa̱n na̱ ndéi chí yúꞌu̱ ta̱ñoꞌo̱, ña̱ nákaa̱ iin ka̱ xoo yu̱ta Jordán,

noo̱ kúú kuendá Galilea, noo̱ ndéi ña̱yuu ko̱ kúú na̱ Israel.