Search form

San Mateo 5:21

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús ña̱ ná dáꞌa ni karyíí yó xíꞌín ñani táꞌan yó

21’Sa̱ ni̱ seídóꞌo va ndó choon ni̱ taꞌa̱nda̱ no̱ó na̱ sáꞌano veꞌe yó: “O̱ sa̱ ka̱ꞌání ndó ndi̱i, ta ndi ndáa ña̱yuu saꞌání ndi̱i, miía̱n keyíko̱ saꞌa̱ ná sa̱ꞌá kua̱chi ni̱ kee na.”