Search form

San Mateo 5:27

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús ña̱ ná dáꞌa ni kee yó kua̱chi xíꞌín na̱ ko̱ kúú ñadiꞌí yo̱ o yíi̱ yo̱

27’Sa̱ ni̱ seídóꞌo va ndó choon kaá diꞌa: “O̱ sa̱ kée ndó kua̱chi xíꞌín na̱ ko̱ kúú ñadiꞌí ndo̱ o yíi̱ ndo̱.”