Search form

San Mateo 6:13

13Ta o̱ sa̱ kónó ní kue̱i ndu no̱ó kua̱chi, ta dáka̱ki ní nduꞌu̱ no̱ó ña̱ kini.

Dá chi̱ mií ní kúú na̱ dándáki, ta mií ní kúú na̱ kómí choon, ta mií ní kúú na̱ kánian natiin ndidaá táꞌa̱n ña̱ñóꞌó.

Ta daá kuití dión ná koo.

Dión ná koo.