Search form

San Mateo 6:6

6Tído ndoꞌó, tá kuaꞌa̱n ndo̱ kaꞌa̱n ndo̱ xíꞌín tatá Ndios, kuaꞌán ndu̱ꞌu ndó ini veꞌe ndó, ta kadi ndo̱ yéꞌé ndó, dá kaꞌa̱n ndo̱ xíꞌín Ndios, na̱ ko̱ túu, na̱ ndéꞌé ña̱ kéde̱ꞌé ndo̱, dá ná nandió néꞌe túu na ña̱ va̱ꞌa noo̱ ndo̱.