Search form

San Mateo 7

Dánaꞌa̱ Jesús ña̱ ná dáꞌa ni keyíko̱ mií yó sa̱ꞌá ña̱yuu

1’Ná dáꞌa ni keyíko̱ mií ndó sa̱ꞌá ña̱yuu, dá kía̱n ná dáꞌa ni keyíko̱ Ndios saꞌa̱ mií ndó. 2Dá chi̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kéyíko̱ ndo̱ saꞌa̱ ná, ki̱ꞌo dión taꞌani keyíko̱ Ndios saꞌa̱ ndo̱, chi̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo chíki̱ꞌó ndo̱, ki̱ꞌo dión ná chiki̱ꞌó Ndios mií ndó. 3¿Ndiva̱ꞌa ndéꞌé ndó xeꞌe̱ lóꞌo̱ nákaa̱ noo̱ ñani ndo̱, ta ko̱ xíꞌo ndó kuendá káꞌano ka̱ ti̱ndúꞌu̱ nákaa̱ noo̱ mií ndó? 4Ta, ¿ndi káa noo̱ ndo̱ kaꞌa̱n ndo̱ xíꞌín ñani ndo̱: “Konón ná taóí xeꞌe̱ nákaa̱ noo̱ xaa̱n”, kaá ndo̱, ta ko̱ ndéꞌé taꞌon ndó ndi ki̱ꞌo ví káa ti̱ndúꞌu̱ nákaa̱ noo̱ mií ndó? 5¡Kúú ndó ña̱yuu uu̱ noo̱! Taó ndó dinñóꞌó ti̱ndúꞌu̱ nákaa̱ noo̱ mií ndó xaa̱n, dá natu̱u va̱ꞌa noo̱ ndo̱, dá kuu taó ndó xe̱ꞌe nákaa̱ noo̱ ñani ndo̱.

6’O̱ sa̱ kíꞌo ndó ña̱ ii̱ no̱ó ti̱na, chi̱ nandió kuéi rí tiin rí ndo̱ꞌó. Ta o̱ sa̱ dákue̱i ndó yuu̱ dío̱n néꞌe va̱ꞌa ndó noo̱ ñóꞌo kochí, dá chi̱ chiníꞌini saꞌa̱ ri̱án.

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús saꞌa̱ ndi kee yó kaꞌa̱n yo̱ xíꞌín Ndios

7’Ta kaka̱ ndo̱ ña̱ xínñóꞌó ndó noo̱ Ndios, ta kúú niꞌi̱ vá ndóa̱n. Ndukú ndóa̱n, ta kúú niꞌi̱ vá ndóa̱n. Dákásá ndó yéꞌé, ta kúú nonó váán noo̱ ndo̱. 8Dá chi̱ ndidaá na̱ xíka̱a̱n, niꞌi̱ náa̱n, ta ndi ndáa na̱ nándukú ñá, niꞌi̱ náa̱n. Ta ndi ndáa na̱ dákásá yéꞌé, nonó vá yéꞌé noo̱ ná.

9’Ta, ¿ndi ndáa ndoꞌó, tá xíka̱ de̱ꞌe ndó pan keí xí noo̱ ndo̱, á xíꞌo ndó iin yuu̱ noo̱ xí? 10O, tá xíka̱ xi̱ iin ti̱yaká keí xí, ¿á xíꞌo ndó iin koo̱ noo̱ xí? 11Ko̱ó, dá chi̱ va̱ꞌará kúú ndó ña̱yuu kíni, tído ti̱ꞌa ndó ki̱ꞌo ndó ña̱ va̱ꞌa no̱ó de̱ꞌe ndó. ¿Á ko̱ náꞌá taꞌon ndó ña̱ sa̱ kaá ka̱ ví tatá yo̱ Ndios, na̱ ió induú, chi̱ ki̱ꞌo na ña̱ va̱ꞌa no̱ó na̱ xíka̱a̱n? 12Táto̱ꞌon ki̱ꞌo kóni̱ ndo̱ kee dao ka̱ ña̱yuu xíꞌín ndó, ki̱ꞌo dión taꞌani kee ndó xíꞌín ná, chi̱ ki̱ꞌo dión dándáki ley xíꞌín ña̱ ni̱ taa profeta.

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús ña̱ ná koo ini yo̱ ku̱ꞌu yó yéꞌé kuíi̱n

13’Koo ini ndo̱ ku̱ꞌu ndó noo̱ kúú yéꞌé kuíi̱n, dá chi̱ ndíka̱ nda̱ꞌo yéꞌé, ta ndíka̱ nda̱ꞌo íchi̱, ña̱ néꞌe ñaá kuaꞌa̱n indayá. Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ko̱kuꞌu kuaꞌa̱n íchi̱ ñoó. 14Tído kuíi̱n vá yéꞌé, ta kuíi̱n vá íchi̱, ña̱ kuaꞌa̱n noo̱ kataki chíchí ná, ta cháá nda̱ꞌo ña̱yuu ko̱nduꞌu kuaꞌa̱n ño̱ó.

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús ña̱ xíꞌín kui̱ꞌi xíꞌo iin yíto̱, dá kandaa̱ ini yo̱ ndá yíto̱ kúú rá

15’Kandaa ndo̱ mií ndó noo̱ profeta to̱ꞌón, dá chi̱ ve̱i ra noo̱ ndo̱, ta kée ra mií rá kúú rá táto̱ꞌon léko, tído ndigüe̱ꞌí lobo va kúú rá. 16Tído xíꞌín ña̱ kée ra, kandaa̱ ini ndo̱ ndá yoo kúú rá, dá chi̱ o̱ du̱ú ta̱ꞌíón xíꞌo uva, ta ni ión títí ko̱ xíꞌo ti̱ño̱ꞌó. 17Dá chi̱ ndidaá yíto̱ va̱ꞌa xíꞌo kui̱ꞌi va̱ꞌa, tído yíto̱ ko̱ váꞌa xíꞌo kui̱ꞌi ko̱ váꞌa. 18Ta ni iin tóꞌón yíto̱ va̱ꞌa ko̱ xíꞌo kui̱ꞌi ko̱ váꞌa, ta ni iin tóꞌón yíto̱ ko̱ váꞌa ko̱ xíꞌo kui̱ꞌi va̱ꞌa. 19Ta ndidaá yíto̱ ko̱ xíꞌo kui̱ꞌi va̱ꞌa kúú rá taꞌa̱nda̱, dá kei̱ ra̱ noo̱ kéi̱ ñóꞌo̱. 20Sa̱ꞌá ño̱ó, xíꞌín ña̱ kée ra, dá kandaa̱ ini ndo̱ ndá yoo kúú rá.

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús ña̱ o̱ du̱ú ndidaá ña̱yuu ná chinaní ñaá satoꞌo na̱ koni na̱ ndu̱ꞌu na noo̱ ió Ndios

21’Ta o̱ du̱ú ndidaá ña̱yuu káꞌa̱n xíꞌín yuꞌu̱: “¡Mií ní kúú satoꞌi̱, mií ní kúú satoꞌi̱!”, koni ndu̱ꞌu noo̱ dándáki Ndios. Sa̱va̱ꞌa na̱ kée ña̱ kóni̱ tatái̱, na̱ ió induú, no̱ón vá kúú na̱ koni ndu̱ꞌu noo̱ dándáki Ndios. 22Chi̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu kaa diꞌa xíꞌín yuꞌu̱ tá ná kasandaá kuu̱ dáá ñóó: “Satoꞌo nduꞌu̱, satoꞌo nduꞌu̱, ¿á ko̱ ndúsaa̱ taꞌon ini ní ña̱ xíꞌín kuu̱ mií ní ni̱ kaꞌa̱n ndu̱ ña̱ koo chí noo̱, ta xíꞌín kuu̱ mií ní ni̱ taó ndú espíritu kini, ta xíꞌín kuu̱ mií ní kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ náꞌano ni̱ kee nduꞌu̱?” 23Dá kaai̱ xíꞌín ná: “Ko̱ náꞌá taꞌon yuꞌu̱ ndá yoo kúú ndó. Kuxoo ndó noo̱í, chi̱ kúú ndó na̱ kée ña̱ kini.”

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús sa̱ꞌá uu̱ ta̱a káva̱ꞌa veꞌe

24’Ta ndi ndáa na̱ seídóꞌo to̱ꞌon dánaꞌi̱, ta kée na choon saꞌándáa̱n, no̱ón kúú na̱ koꞌi̱n dákíꞌin táꞌin ña̱ kée na xíꞌín iin ta̱a ió ña̱xintóni̱, táꞌa̱n ra̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa veꞌe noo̱ tóto̱. 25Ni̱ koon dai̱ dée̱n, ta ni̱ xino̱ ta̱kui̱í kuaꞌa̱ ini yu̱ta ñoó, ta ni̱ kana tachi̱ dée̱n, ta ni̱ kani táꞌan xíꞌín veꞌe ñoó, tído ni iin ña̱ꞌa ko̱ ní ndóꞌan, dá chi̱ íin tooan noo̱ tóto̱. 26Tído ña̱yuu seídóꞌo to̱ꞌon dánaꞌi̱, ta ko̱ kée na ña̱, no̱ón kúú táto̱ꞌon iin ta̱a ko̱ káꞌi ini, táꞌa̱n ra̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa veꞌe noo̱ ño̱tí. 27Ni̱ koon dai̱ dée̱n, ta ni̱ xino̱ ta̱kui̱í kuaꞌa̱ ini yu̱ta ñoó, ta ni̱ kana tachi̱ dée̱n, ta ni̱ kani táꞌan xíꞌín veꞌe ñoó, ta kúú ni̱ kooan, ta ni̱ naá ndíꞌi vaan ―kaá Jesús.

28Ta ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n Jesús ndidaá to̱ꞌon yóꞌo, kúú ni̱ naá iní ña̱yuu ni̱ kee ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ na̱, 29chi̱ ko̱ kée na̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée ta̱ dánaꞌa̱ ley Moisés, chi̱ dánaꞌa̱ na̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée iin na̱ néꞌe choon.