Search form

San Mateo 7:21

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús ña̱ o̱ du̱ú ndidaá ña̱yuu ná chinaní ñaá satoꞌo na̱ koni na̱ ndu̱ꞌu na noo̱ ió Ndios

21’Ta o̱ du̱ú ndidaá ña̱yuu káꞌa̱n xíꞌín yuꞌu̱: “¡Mií ní kúú satoꞌi̱, mií ní kúú satoꞌi̱!”, koni ndu̱ꞌu noo̱ dándáki Ndios. Sa̱va̱ꞌa na̱ kée ña̱ kóni̱ tatái̱, na̱ ió induú, no̱ón vá kúú na̱ koni ndu̱ꞌu noo̱ dándáki Ndios.