Search form

San Mateo 8

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús iin ta̱a ndóꞌo kueꞌe̱ téíꞌi̱ ñíi̱

1Tá ni̱ na̱xino̱ Jesús saꞌa̱ yúku̱ ñoó, ta kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu tákuei ñaá kuaꞌa̱n na̱. 2Dá ni̱ na̱tuu yati iin ta̱a ndóꞌo kueꞌe̱ téíꞌi̱ ñíi̱ noo̱ Jesús. Kúú ni̱ sa̱ kuíi̱n xi̱tí rá noo̱ ná, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―Tatá, tá kóni̱ ní, kuu va nduvií ní ñíi̱í.

3Dá ni̱ chi̱nóo Jesús ndáꞌa̱ ná sata̱ rá, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Jaa̱n, kóni̱i̱. Ná nduviio̱n ―kaá na̱.

Ta kúú vitíꞌón diꞌa ni̱ nda̱ñóꞌó niꞌini kueꞌe̱ ndóꞌo ra.

4Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―O̱ sa̱ kóo ino̱n nakanón xíꞌín ni iin tóꞌón ña̱yuu ña̱ ni̱ keei xíꞌón. Diꞌa kuaꞌán naꞌa̱ miíón no̱ó ta̱ duti̱, ta kaneꞌe ña̱ꞌa kuaꞌán kemáno̱n Ndios, táto̱ꞌon ki̱ꞌo saꞌándá ley Moisés choon, dá ná kandaa̱ ini ra̱ ña̱ sa̱ ni̱ ndu̱vií ñíi̱o̱n ―kaá na̱.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús iin ta̱ kéchóon noo̱ iin ta̱a dándáki iin ciento soldado

5Tá ni̱ ndu̱ꞌu Jesús kuaꞌa̱n na̱ ñoo Capernaum, dá ni̱ ka̱sáa̱ iin ta̱a dándáki iin ciento soldado noo̱ ná. Ta ni̱ seí ndaꞌí ra̱ noo̱ ná, 6ta kaá ra̱:

―Tatá, ta̱ kéchóon no̱ói̱ kánduꞌu̱ rá ini veꞌi, ta ni̱ na̱tií saꞌa̱ rá, ta ndóꞌo nda̱ꞌo nío̱ rá.

7Dá ni̱ kaa Jesús:

―Kóꞌo̱ veꞌón, dá ná nduva̱ꞌi ra̱.

8Dá ni̱ kaa ta̱a dándáki iin ciento soldado ñoó xíꞌín Jesús:

―Tatá, ko̱ ta̱ꞌón ña̱ꞌa kúú yuꞌu̱ ña̱ ku̱ꞌu ní veꞌi, tído xíꞌín to̱ꞌon kaꞌa̱n oon va ní, ta kúú nduva̱ꞌa va ta̱ kéchóon no̱ói̱. 9Chi̱ kúú taꞌani yuꞌu̱ iin ta̱a nákaa̱ ti̱xi ndáꞌa̱ ta̱ néꞌe choon. Ta ñóꞌo taꞌani soldado ti̱xi ndáꞌa̱ yuꞌu̱. Sa̱ꞌá ño̱ó tá ná kaꞌi̱n xíꞌín iin ra, “Kuaꞌán”, ta kúú kuaꞌa̱n va ra. Ta tá káꞌi̱n xíꞌín iin ka̱ ra̱, “Nakíi̱”, ta kúú ve̱i va ra. Tá káꞌi̱n xíꞌín ra̱ kéchóon noo̱í, “Kee choon yóꞌo”, ta kúú kée va raa̱n ―kaá ra̱ xíꞌín Jesús.

10Tá ni̱ seídóꞌo Jesús to̱ꞌon yóꞌo, kúú ni̱ naá iní na̱. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ña̱yuu tákuei ñaá ve̱i ñoó:

―Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ni iin tóꞌón na̱ Israel ko̱ kándéé iní na̱ yuꞌu̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kándéé iní ñaá ta̱a yóꞌo. 11Ta kaá yuꞌu̱ xíꞌín ndó ña̱ ná kii ña̱yuu chí xoo noo̱ xíno ndi̱ndii, xíꞌín noo̱ kétaan, ta kandei dáó ná xíꞌín Abraham, xíꞌín Isaac, xíꞌín Jacob noo̱ dándáki Ndios induú. 12Tído na̱ kánian ni̱ꞌí ña̱ kandei na noo̱ dándáki Ndios, no̱ón kúú na̱ taó diꞌa ñaá Ndios sata̱ véꞌe noo̱ íin naá, ta ñoó kuaki na, ta kuchi táꞌan no̱ꞌo na.

13Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ta̱a dándáki iin ciento soldado ñoó:

―Kuaꞌán nóꞌo̱n veꞌón, chi̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ka̱ndeé inóo̱n yuꞌu̱, sa̱ꞌá ño̱ó sa̱ io va ña̱ ni̱ xiko̱n ―kaá na̱.

Ta kúú mií hora daá vá ni̱ ndu̱va̱ꞌa ta̱ kéchóon ñoó.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús ñá kúú xi̱do Simón Pedro

14Tá ni̱ saa̱ Jesús veꞌe Simón Pedro, ta kúú kánduꞌu̱ xi̱do ra̱ noo̱ xíto kúꞌa̱n kée kueꞌe̱ dáa̱. 15Dá ni̱ ka̱ko̱ꞌon Jesús ndáꞌa̱n, ta kúú ni̱ ya̱ꞌa va ña̱ dáa̱a̱n. Ta kúú ni̱ nda̱ko̱oán ni̱ ka̱sáꞌá kenduua̱n ña̱ꞌa keí ná.

Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ni̱ ndu̱va̱ꞌa ni̱ kee Jesús

16Dá tá ni̱ kuaá kuu̱ dáá ñóó, dá ndáka ña̱yuu ndéi ñoó na̱ ñóꞌo espíritu kini ni̱ ka̱sáa̱ na̱ noo̱ Jesús. Ta xíꞌín to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n na̱ xíꞌán, ta kúú ni̱ ka̱nkuei ña kuaꞌa̱n. Ta ndidaá na̱ kúꞌu̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa ni̱ kee na. 17Dión, dá ni̱ xi̱nko̱o to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n profeta Isaías: “Mií ná ni̱ na̱kuido kueꞌe̱ ndóꞌo iin rá iin yó, ta ni̱ na̱kiꞌin na ña̱ uꞌu̱ ñíi̱ yo̱.”

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Jesús xíꞌín dao ta̱a ni̱ kaꞌán kanoo xíꞌín ná

18Tá ni̱ xini Jesús ña̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ni̱ ndi̱tútí ñoó, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná:

―Ná koꞌo̱ chikaꞌanda yo̱ iin ka̱ xoo ta̱ñoꞌo̱.

19Ta ni̱ na̱tuu yati iin ta̱ dánaꞌa̱ ley, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín Jesús:

―Maestro, iói̱ ña̱ kanooi xíꞌín mií ní ndeí kúú míí vá no̱ó koꞌo̱n ní.

20Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Kanaꞌón ña̱ ió va káo̱ noo̱ ñóꞌo ndikuii, ta ió taꞌani táka̱ noo̱ ñóꞌo laa. Tído na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo, ni noo̱ kanóo dini̱ na̱ ko̱ó.

21Dá ni̱ kaa iin ta̱ xíonoo xíꞌín ná ñoó:

―Tatá, konó ní dinñóꞌó ka̱ ná koꞌi̱n dándu̱xi tatái̱, dá ná kasaa̱i̱, koꞌo̱.

22Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Nakíi̱, ná kanoo xíꞌín yuꞌu̱ viti, ta dánkoo na̱ kúú ndi̱i ná dándu̱xi ñaá dao ka̱ na̱ kúú ndi̱i ―kaá na̱.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ saꞌanda Jesús choon no̱ó tachi̱ xíꞌín ta̱ñoꞌo̱

23Dá ni̱ kaa Jesús ini iin barco koꞌo̱n na̱ xíꞌín ndin uxi̱ uu̱ ta̱a xíonoo xíꞌín ná. 24Tein yáꞌa na kuaꞌa̱n na̱ no̱ó ta̱ñoꞌo̱ ñoó, kúú ni̱ ka̱sáꞌá kána tachi̱ dée̱n. Ta kúú ni̱ ka̱sáꞌá ndáko̱o no̱ó ta̱ñoꞌo̱, ta ko̱kee rá ini barco. Tído kídi̱ va Jesús kánduꞌu̱ ná.

25Dá ni̱ na̱tuu yati ta̱a xíonoo xíꞌín ná noo̱ kánduꞌu̱ ná, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―¡Tatá, dáka̱ki ní nduꞌu̱, chi̱ ió ña̱ kuu ndu̱!

26Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―¿Ndiva̱ꞌa yuꞌú téí ndo̱? ¿Á ko̱ kándéé taꞌon ini ndo̱ yuꞌu̱?

Dá ni̱ nda̱ko̱o na. Dá ni̱ saꞌanda na̱ choon no̱ó tachi̱ xíꞌín ta̱ñoꞌo̱ ñoó. Kúú ni̱ kutádi̱ vá rá xíꞌín tachi̱ ñoó. 27Kúú ni̱ naá vá iní ta̱a xíonoo xíꞌín ná ñóó. Dá ni̱ ka̱sáꞌá ndátóꞌón táꞌan mií rá:

―¿Ndá yoo ví kúú na̱ yóꞌo, chi̱ nda̱ tachi̱ xíꞌín nda̱ ta̱ñoꞌo̱ seídóꞌo choon saꞌándá na̱? ―kaá ra̱.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ taó Jesús espíritu kini ñóꞌo ini uu̱ ta̱a

28Dá tá ni̱ saa̱ na̱ iin ka̱ xoo ta̱ñoꞌo̱ ñoó noo̱ kúú kuendá Gadara, kúú ni̱ ka̱sáa̱ uu̱ ta̱a ñóꞌo espíritu kini, ta̱ ni̱ ka̱nkuei ni̱ kii ini káo̱ noo̱ ñóꞌo ndi̱i. Ta ndakí nda̱ꞌo ra, sa̱ꞌá ño̱ó ni iin tóꞌón ña̱yuu ko̱ ku̱ú ya̱ꞌa íchi̱ nákaa̱ ñoó kée ra. 29Dá ni̱ ka̱sáꞌá káyuꞌú espíritu kini ñóꞌo ini ra̱:

―¿Ndí ki̱án ndóꞌo ní xíꞌín nduꞌu̱, Jesús, mií ní na̱ kúú de̱ꞌe Ndios? ¿Á ni̱ ka̱sáa̱ ní dándóꞌo naní ní nío̱ nduꞌu̱ tá ko̱ ñáꞌa̱ kasandaá tiempo noo̱ ndiꞌi? ―kaáa̱n.

30Ta sa̱ xíká vá ndéi kua̱ꞌá nda̱ꞌo kochí sásáꞌan rí. 31Dá ni̱ seí ndaꞌí espíritu kini ñoó noo̱ ná:

―Tá ve̱i ní taó ní nduꞌu̱, dá kía̱n konó ní ná ndu̱ꞌu nduꞌu̱ ini kochí ñóꞌo káa.

32Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌán:

―Kuaꞌán ndo̱, tá dáá.

Dá ni̱ ka̱nkuei ña ini ta̱a ñoó. Dá ni̱ saꞌa̱n ni̱ ndu̱ꞌan ini kochí kuaꞌa̱ ñoó. Ta kúú ni̱ taxí táꞌan ndi ndiꞌi rí kuaꞌa̱n ri̱ yuꞌú daꞌo̱, dá ni̱ da̱kuéi rí mií rí ini ta̱ñoꞌo̱ ñoó. Ñoó ni̱ ka̱ndaa ri̱, dá ni̱ xiꞌi̱ ri̱.

33Kúú ni̱ taxí táꞌan ta̱ ndáka kochí ñoó kuaꞌa̱n nóꞌo̱ rá. Tá ni̱ na̱sáa̱ ra̱ ñoo ra̱, dá ni̱ ka̱sto̱ꞌon ra xíꞌín ña̱yuu sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ndoꞌo kochí ra̱ xíꞌín sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ndoꞌo ta̱a sa̱ ñoꞌo espíritu kini ñoó. 34Dá ni̱ ka̱nkuei ndidaá ña̱yuu ndéi ñoo ñoó kuaꞌa̱n na̱ noo̱ nákaa̱ Jesús. Dá tá ni̱ xini ñaá ná, dá ni̱ seí ndaꞌí na̱ noo̱ Jesús ña̱ ná koꞌo̱n na̱ iin ka̱ xíán.