Search form

San Mateo 8:13

13Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ta̱a dándáki iin ciento soldado ñoó:

―Kuaꞌán nóꞌo̱n veꞌón, chi̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ka̱ndeé inóo̱n yuꞌu̱, sa̱ꞌá ño̱ó sa̱ io va ña̱ ni̱ xiko̱n ―kaá na̱.

Ta kúú mií hora daá vá ni̱ ndu̱va̱ꞌa ta̱ kéchóon ñoó.