Search form

San Mateo 8:29

29Dá ni̱ ka̱sáꞌá káyuꞌú espíritu kini ñóꞌo ini ra̱:

―¿Ndí ki̱án ndóꞌo ní xíꞌín nduꞌu̱, Jesús, mií ní na̱ kúú de̱ꞌe Ndios? ¿Á ni̱ ka̱sáa̱ ní dándóꞌo naní ní nío̱ nduꞌu̱ tá ko̱ ñáꞌa̱ kasandaá tiempo noo̱ ndiꞌi? ―kaáa̱n.