Search form

San Mateo 8:8

8Dá ni̱ kaa ta̱a dándáki iin ciento soldado ñoó xíꞌín Jesús:

―Tatá, ko̱ ta̱ꞌón ña̱ꞌa kúú yuꞌu̱ ña̱ ku̱ꞌu ní veꞌi, tído xíꞌín to̱ꞌon kaꞌa̱n oon va ní, ta kúú nduva̱ꞌa va ta̱ kéchóon no̱ói̱.