Search form

San Mateo 9:15

15Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―¿Á káꞌán ndó ña̱ kánian kandei ndaꞌí ña̱yuu ni̱ na̱taka noo̱ ió vikó tándaꞌa̱ nani ió i̱í vá tono̱ xíꞌín ná? Tído nda̱ ná kasandaá kuu̱ nakiꞌin ra tono̱ kandaka ra koꞌo̱n ra̱, nda̱ daá ví, dá kía̱n kánian kaneꞌe ii̱ ná ―kaá na̱.