Search form

San Mateo 9:9

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ kana Jesús iin ta̱a naní Mateo ña̱ kanoo ra xíꞌín ná

9Dá ni̱ keta Jesús veꞌe ñoó kuaꞌa̱n na̱. Kúú ni̱ xini na̱ ió iin ta̱a naní Mateo, ta ió ra̱ kíꞌin ya̱ꞌi ra saꞌa̱ ñóꞌo̱. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Nakíi̱, ná koꞌo̱ kanooón xíꞌín yuꞌu̱.

Dá ni̱ nda̱kuíi̱n ra̱, dá ni̱ kee ra kuaꞌa̱n ra̱ kanoo ra xíꞌín ná.