Search form

Romanos 1:13

13Ñani miíi̱, kóni̱i̱ ña̱ kanaꞌá ndó ña̱ sa̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo taꞌándá ni̱ kaꞌín saa̱i̱ kande̱ꞌí ndo̱ꞌó, tído nda̱ viti ió ña̱ꞌa chítuu yuꞌu̱ ña̱ saa̱i̱. Chi̱ kóni̱i̱ keei iin choon va̱ꞌa tein mií ndó táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ keei tein dao ka̱ na̱ ko̱ kúú na̱ Israel.