Search form

Romanos 1:20

20Ta va̱ꞌará o̱ kúu taꞌon koni yo̱ choon káꞌano néꞌe na xíꞌín noo̱ yo̱, ta va̱ꞌará o̱ kúu taꞌon koni yo̱ ña̱ kúú ná Ndios, tído kánian kanaꞌá yó ña̱ miía̱n ndaa̱ ió na̱, ta néꞌe na choon, chi̱ nda̱ rá ni̱ ka̱sáꞌá saꞌa̱ ñayuú yóꞌo xíꞌo na ña̱ kándaa̱ ini yo̱ ña̱ dión kíán, chi̱ xiní yo̱ ndidaá kúú ña̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa na. Sa̱ꞌá ño̱ó ni iin tóꞌón ña̱yuu o̱ kúu kaa ña̱ ko̱ náꞌá ná saꞌa̱ Ndios.